Nieuws over start aanleg rondwegen

Het staat er dan toch eindelijk aan te komen. De aanleg van de Voortse Ring én van de Heuvelrandweg gaat van start.

De volgende video geeft een beeld van wat er allemaal gebeurt is en wat er gaat gebeuren vanaf het begin van 2019.

Wilt u meer informatie dan kunt u elke woensdag terecht tussen 15:30 uur en 17:30 uur bij het infocentrum aan de Baron van Nagellstraat 108.

Meer informatie over de rondwegen vindt u ook op de website van de Provincie Gelderland – Rondwegen Voorthuizen.

Op die website vindt u onder andere bovenstaande video en plattegronden van de Voortse Ring en de Heuvelrandweg.

De rondwegen, hoe moeten die gaan heten?

De gemeente Barneveld en Plaatselijk Belang Voorthuizen vragen jullie, inwoners van Voorthuizen, om mee te denken over de naamgeving van de westelijke rondweg om Voorthuizen en de verbindingsweg tussen de westelijke rondweg en de Apeldoornsestraat (nu nog genoemd als ‘Pootje Noord’).

 

Westelijke Rondweg Voorthuizen

De provincie Gelderland start naar verwachting in 2018 met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke aanleg van de westelijke rondweg om Voorthuizen. De nieuwe rondweg wordt aangelegd tussen de afrit Voorthuizen bij de A1 en de provinciale weg richting Putten (iets ten noorden van de begraafplaats Diepenbosch).

 

Noordelijke Rondweg Voorthuizen

Tussen de westelijke rondweg om Voorthuizen en de Apeldoornsestraat legt de gemeente Barneveld een verbindingsweg aan, de noordelijke rondweg (‘Pootje Noord’). De weg ligt ten noorden van Blankensgoed.

 

U mag meedenken!

De gemeente Barneveld en Plaatselijk Belang Voorthuizen vragen inwoners van Voorthuizen om mee te denken over passende namen voor de beide wegen. U kunt denken aan namen die met de historie te maken hebben, of op een andere manier passend zijn voor deze wegen. 

 

U kunt uw suggestie(s) tot 20 oktober doorgeven op verschillende manieren:

 

Via Plaatselijke Belang Voorthuizen:

Mail: info@plaatselijkbelang.nl

Post: Boshuisweg 7, 3881 SW Putten

 

Via Gemeente Barneveld:

Mail: communicatie@barneveld.nl

Post: Gemeente Barneveld, Postbus 63, 3770 AB Barneveld

 

N303 Voorthuizen: Inpassingsplan ter inzage

Op 17 december 2014 hebben Provinciale Staten (PS) van de provincie Gelderland het inpassingsplan voor de N303 Rondweg Voorthuizen gewijzigd vastgesteld. Het inpassingsplan ligt met de bijbehorende stukken van 9 januari 2015 tot en met 19 februari 2015 ter inzage. 

Het verkeer vanaf de N303 rijdt dwars door het dorp Voorthuizen. Met als gevolg opstoppingen, onveilige situaties en hinder voor omwonenden. Om dit probleem op te lossen heeft de provincie gekozen voor een westelijke rondweg om Voorthuizen. Dit plan is vastgelegd in het inpassingsplan Rondweg Voorthuizen N303. Het inpassingsplan maakt de aanleg van de westelijke rondweg om Voorthuizen planologisch/juridisch mogelijk.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
U kunt de stukken van het inpassingsplan van vrijdag 9 januari 2015 tot en met donderdag 19 februari 2015 inzien op de volgende plekken:

  • Bij de provincie Gelderland in het informatiecentrum in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
  • Bij de Bibliotheek, Gerard Doustraat 52 te Voorthuizen, op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur, op woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.
  • Bij de gemeente Barneveld op het gemeentehuis, servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving, Raadhuisplein 2 te Barneveld, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur.
  • Bij de gemeente Nijkerk op het gemeentehuis, loket Bouw, Wonen en Vergunningen, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak, op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 tot 20.00 uur, telefoon 14033.
  • Digitaal op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=JURIDISCH met planidentificatie NL.IMRO.9925.IPN303Voorthuizen-VST1.

Wanneer en hoe kunt u beroep instellen?
Met ingang van 9 januari 2015 kan gedurende zes weken, dus tot en met 19 februari 2015, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij Provinciale Staten naar aanleiding van het eerder gepubliceerde ontwerp-inpassingsplan N303 Rondweg Voorthuizen;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze bij Provinciale Staten in te dienen.

Overige belanghebbenden, die geen zienswijzen hebben ingediend, kunnen beroep aantekenen tegen alle wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerp besluit. Het beroepschrift dient te worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Verzoek voorlopige voorziening
Het inpassingsplan treedt in werking na afloop van de hiervoor genoemde termijn voor het indienen van beroep. Binnen deze termijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval wordt de werking van het inpassingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 – 426 44 26.

Toepassing Crisis- en herstelwet
Op het besluit van Provinciale Staten is afdeling 2 (Procedures) van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Voor wat betreft het indienen van een beroepschrift betekent dit dan:

  1. de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
  2. de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

De Wro (Wet ruimtelijke ordening) bepaalt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet normaal gesproken binnen twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn. De beslistermijn wordt in dit geval door de Crisis- en herstelwet ingekort tot een half jaar.

Inspreeknotitie N303

Afgelopen maandag heeft Plaatselijk Belang, tijdens een drukbezochte hoorzitting in het gemeentehuis in Barneveld, de volgende inspreeknotitie onder de aandacht gebracht.

N303 Voorthuizen: aanvullende informatie

In de laatste nieuwsbrief informeerden wij u over de nieuwe procedure hogere grenswaarde ten behoeve van de nieuwe rondweg Voorthuizen. Namens  Gedeputeerde Staten heeft Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) een ontwerpbesluit opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Aanleiding
Er is een geactualiseerd verkeersmodel  beschikbaar waardoor de verkeersgegevens zijn gewijzigd. Ook is er sinds 1 juli 2012 het nieuwe Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 van kracht. Hierdoor is het eerder vastgestelde ontwerpbesluit hogere waarden, dat van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 ter inzage heeft gelegen, achterhaald. De gewijzigde verkeersgegevens en het  nieuwe Reken- en Meetvoorschrift hebben gevolgen voor de geluidsbelasting op een aantal woningen. Dit maakt een nieuwe procedure voor het vaststellen van hogere waarden noodzakelijk.

Daarnaast is het ontwerpbesluit op enkele onderdelen gewijzigd door voortschrijdend inzicht en eerder ingediende zienswijzen.

Gevolgen
De wijzigingen hebben gevolgen voor de geluidbelasting op een aantal woningen. Een aantal woningen krijgt een hogere geluidbelasting en een woning lagere geluidbelasting op grond van de Wet geluidhinder. Bewoners van woningen waarvoor een hogere grenswaarde is vastgesteld ontvangen hierover binnenkort een brief van ODRN waarin zij geïnformeerd worden over het vervolgproces.

Zienswijzen
Van 18 maart 2014 tot 29 april 2014 kunnen belanghebbenden, (toekomstige) eigenaars, huurders of gebruikers, schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Degenen die in de vorige procedure zienswijzen hebben ingediend moeten dat, indien gewenst, in deze nieuwe procedure opnieuw doen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 18 maart 2014 tot 29 april 2014 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem en bij de gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 te Barneveld. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.bekendmakingen.gelderland.nl door bij ‘kenmerk’ 2012-014986 in te vullen.