Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 16 april 2024

Plaats: Ontmoetingscentrum De Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:45 uur)


Verslag van de Algemene Ledenvergadering dinsdag 16 april 2024

Plaats: Ontmoetingscentrum de Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig zijn 33 personen, incl. bestuursleden

1) Opening.
De voorzitter René Hogeweg opent de avond met een ieder hartelijk welkom te heten. In zijn openingswoord gaat hij in op een paar actuele zaken. O.a. de inrichting van het centrum, de verpaupering van de gebouwen aldaar en de invoering van de automatische incasso’s en het up to date maken van het ledenbestand.
2) Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3) Mededelingen.
Er is één afmelding van oud voorzitter Gerard Hofs.
4) Verslag Algemene Ledenvergadering april 2023.
Rien de Jager ziet graag een door hem aangedragen aanvulling in de notulen verwerkt. De vergadering vindt de bewoordingen zoals in het verslag vastgelegd voldoende.
5) Bestuursverkiezing.
Voorgedragen als opvolger van Steef Vels is Ditske van de Vis. De vergadering stemt in met haar benoeming. Zij zal zich bezighouden met het buitengebied. Met applaus gaat de vergadering akkoord.
Als tweede wordt voorgedragen Jana van de Beek. Zij zal als jongste bestuurslid van de vereniging ooit zich gaan bezighouden met communicatie, specifiek met de website en sociale media als Facebook, linkedin en instagram. Ook Jana wordt ontvangen met een applaus.
6) Jaarverslag 2023.
De secretaris, Jan Overeem, leest het jaarverslag van 2023 voor. Er zijn geen vragen.
7) Financieel verslag 2023.
De penningmeester, Ron van de Pol, geeft een toelichting op de financiële resultaten van 2023. De begroting voor 2024 en de balans worden getoond en akkoord bevonden. Joke van de Veen geeft een toelichting op het project Vermeer. Er wordt gevraagd of het financiële verslag ook op de site komt. Dit is niet gebruikelijk. De penningmeester wordt met applaus bedankt voor zijn inspanningen.
8) Verslag kascontrolecommissie.
Riek van Maanen doet mede namens Dirk van Hierden verslag van de bevindingen van de kascontrole. Zij geeft aan dat er een getrouw beeld is van de financiën en verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Met applaus stemt de vergadering ermee in.
9) Benoeming kascontrolecommissie.
Dirk van Hierden wordt bedankt voor zijn werk als kascontrole lid. Michael Lodeweges zal zijn plaats innemen.
10) Presentatie jaarplan 2024-2025.
René presenteert het jaarplan 2024-2025. Hij gaat in op de ontwikkelingen in het centrum. Monique vertelt eea. over het cultuurplatform Voorthuizen wat in ontwikkeling is. Joke vertelt eea. over de Groene Slinger, tegelwippen en de voorlichtingsavond van het SLG voor de uitgifte van beplanting.
11) Rondvraag.
Rien de Jager vraagt naar het aantal leden. Ron geeft aan dat door de opschoning van het ledenbestand nu een schoon ledenbestand is. Door overlijden en corona was er drie jaar niets mee gebeurd. Michael Lodeweges vraagt hoe het zit met de toegangswegen. Hier zit vertraging op omdat eerst de hoofdontsluitingswegen aandacht krijgen Jan van Donkersgoed vraagt naar het doortrekken van de Holzenboschlaan. Dit kan nog niet, er moet eerst een plan liggen.
Jan van Norden vraagt naar de kunststof zwanen in het Molenveen. In oude stukken is de historie terug te lezen. Ditske geeft aan dat de wolf in het buitengebied grote problemen veroorzaakt.
12) Pauze.
13) Presentatie over “Op de grens van Veluwe en Vallei”.
Sjaak van Schaik van Westreenen adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling geeft een presentatie over de ontwikkelingen in het landelijk gebied om ons heen. Een heldere uiteenzetting over de stikstof, geur problematiek, bouwvlakken, wat kan wel en wat kan niet. Sjaak wordt bedankt voor zijn presentatie en inbreng.
14) Sluiting.
René bedankt een ieder voor de aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.

Jan Overeem, secretaris.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

 

Dinsdag 16 april 2024

Plaats: Ontmoetingscentrum De Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:45 uur)

 


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 18 april 2023
 5. Bestuursverkiezing
  • Voorgedragen als bestuurslid: Ditske van de Vis.
   Zij volgt, als de vergadering instemt met haar benoeming, Steef Vels op, en neemt ook diens portefeuille “Buitengebied” over.
  • Voorgedragen als bestuurslid: Jana van de Beek.
   Zij gaat, als de vergadering instemt met haar benoeming, de portefeuille “Communicatie” op zich nemen en volgt daarmee Erik Runhaar op.
 6. Jaarverslag 2023
 7. Financieel verslag 2023
 8. Verslag Kascontrolecommissie 2023
 9. Benoeming Kascontrolecommissie 2024
 10. Presentatie jaarplan 2024-2025
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Presentatie van Sjaak van Schaik van Westreenen adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij zal een presentatie houden over: ”Op de grens van Vallei en Veluwe”.
 14. Sluiting en aansluitend gelegenheid om onder het genot van een drankje in de bar na te praten.

 

Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een verzoekje daartoe naar info@plaatselijkbelang.nl.

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Uitvoer Centrumvisie komt op gang – een persbericht

We delen graag een persbericht van de gemeente met jullie

Er is groen licht om de uitwerking van de Centrumvisie Voorthuizen op te pakken. Het college van B en W heeft op 9 januari ingestemd met het procesplan ‘Uitwerking Centrumvisie Voorthuizen’. Daarmee kunnen concrete stappen worden gezet voor het deelgebied centrum Voorthuizen. Daarnaast heeft het college ingestemd met het voorstel om de blauwe zone Smidsplein uit te breiden en een verplichte rijrichting rechtsaf voor zwaar verkeer vanaf de Molenweg in te stellen. Hiermee zijn meteen de eerste stappen gezet voor een leefbaar, gastvrij en toegankelijk centrum van Voorthuizen.

klik voor het hele bericht

Nieuwjaarstoespraak 2024 – Van de Voorzitter

Op 8 januari heeft de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang plaatsgevonden. Restaurant ’t Herdertje was goed gevuld met belangstellenden. Ook vanuit de gemeente was de betrokkenheid groot. Er waren verschillende raadsleden aanwezig en B&W was vertegenwoordigd.

Op deze Nieuwjaarsreceptie heeft de voorzitter van Plaatselijk Belang, Rene Hogeweg een toespraak gehouden. Deze kunt u hieronder nog eens nalezen.

klik voor de volledige versie

 

 

Nieuwjaarsreceptie

UITNODIGING

Op 8 januari 2024, vanaf 19:00 uur in restaurant “Het Herdertje” willen we graag elkaar het allerbeste toewensen voor het Nieuwe Jaar.

U bent van harte welkom om met ons een mooie start te maken in 2024. Een jaar waarin veel besloten gaat worden over hoe ons dorp er uit gaat zien als vervolg op de Centrum Visie. 

We hopen als Plaatselijk Belang Voorthuizen daarin, met onze leden, een belangrijke bijdrage te kunnen leveren.

 

Graag tot de 8e januari!

Bestuur Plaatselijk Belang Voorthuizen