Zienswijze ontwerp bestemmingsplan, ontwerp-exploitatieplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan, MER, aanvulling MER/Plan MER Harselaar – Zuid Fase 1a

Op 10 september heeft Plaatselijk Belang Voorthuizen een zienswijze ingediend over Harselaar Zuid aan het college van B&W. Dat is hier 120910 zienswijze bestemmingsplan Harselaar Zuid sept 2012 te lezen.

Inpassingsplan Rondweg

De provincie Gelderland gaat een westelijke rondweg aanleggen om Voorthuizen. Momenteel wordt hiervoor een inpassingsplan opgesteld.

Inpassingsplan geeft aan waarvoor grond is bestemd
Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In een inpassingsplan wordt geregeld waarvoor gronden gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden, zodat u weet wat er mogelijk wordt in de toekomst. Het inpassingsplan kent bestemmingen toe aan de betreffende gronden waarmee de aanleg van de rondweg planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt.

Inpassingsplan en wegontwerp
Het inpassingsplan is de juridische vertaling van het wegontwerp. Dit wegontwerp is veel gedetailleerder dan de kaart bij het inpassingsplan. Op het wegontwerp is bijvoorbeeld te zien hoe breed de weg (het asfalt) in werkelijkheid wordt; in het inpassingsplan is de strook bestemd voor verkeer veel breder. Onder de bestemming ‘verkeer’ van het inpassingsplan vallen namelijk ook de berm, de bermsloot en de landschappelijke inpassing.

Voorontwerp-inpassingsplan
Op 29 maart 2012 heeft de provincie het voorontwerp-inpassingsplan (VOIP) gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Het VOIP is ook voorgelegd aan wettelijke adviseurs, zoals de gemeente en het waterschap. De reacties van inwoners op het VOIP zijn beantwoord in een reactienota. Het VOIP en de reactienota kunt u bekijken via www.gelderland.nl/n303-voorthuizen, op de pagina ‘inpassingsplan’.

Voortgang
Op basis van alle reacties wordt momenteel een ontwerp-inpassingsplan gemaakt. Ook is de provincie bezig met het opstellen van een landschapsplan. Hiervoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd. In het landschapsplan komen aspecten als flora, fauna, landschap, cultuurhistorie, ecologie, bodem en water aan de orde. Doel is dat de rondweg op een manier wordt ingepast die recht doet aan de kenmerken en de historie van de omgeving.

Eind 2012 wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Hierover kunt u dan een zienswijze indienen. Begin 2013 wordt het inpassingsplan naar verwachting definitief vastgesteld door Provinciale Staten.

Update Rondweg Voorthuizen

Op donderdag 29 maart 2012 organiseerde de provincie Gelderland een inloopbijeenkomst over de omleiding N303 Voorthuizen. Tijdens de bijeenkomst is onder andere het voorontwerp-inpassingsplan (VOIP) gepresenteerd. Tot en met 9 april 2012 kon er worden gereageerd op de plannen. De reactiemogelijkheid maakt geen onderdeel uit van de formele procedure.

Beantwoording reacties VOIP

De provincie heeft 71 reacties ontvangen. De reacties gaan grotendeels over het project in het algemeen, en in mindere mate over het voorontwerp-inpassingsplan. De provincie heeft de reacties op hoofdlijnen beantwoord. Specifieke vragen en/of reacties, die vragen om een uitgebreider antwoord, worden beantwoord bij de zienswijzenprocedure van het ontwerp-inpassingsplan.

Rapport

Het rapport met de beantwoording van de vragen en reacties kunt u downloaden vanaf www.gelderland.nl/n303-voorthuizen. Voor zover de beantwoording vragen bij u oproept, is de provincie graag bereid om een nadere toelichting te geven.

Vervolg

De provincie Gelderland stelt momenteel een ontwerp-inpassingsplan op voor de westelijke omleiding. In het najaar van 2012 wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Hierover kunt u een zienswijze indienen. Eind 2012 wordt het inpassingsplan naar verwachting definitief vastgesteld door Provinciale Staten.

Meer informatie

Petra van Burk
Telefoon: (026) 359 85 98
www.gelderland.nl/n303-voorthuizen

Inspraakreactie Noordelijke Rondweg

Op 5 april heeft PBV een inspraakreactie Noordelijke Rondweg ingediend bij de gemeente inclusief toelichting middels kaartjes.

120405 Inspraak reactie PBV Noordelijke Rondweg
120405 kaart Noordelijke Rondweg bij Begraafplaats
120405 kaart Rondweg Voorthuizen Noord – alternatief tracé