Inspreeknotitie N303

Afgelopen maandag heeft Plaatselijk Belang, tijdens een drukbezochte hoorzitting in het gemeentehuis in Barneveld, de volgende inspreeknotitie onder de aandacht gebracht.

N303 Voorthuizen: aanvullende informatie

In de laatste nieuwsbrief informeerden wij u over de nieuwe procedure hogere grenswaarde ten behoeve van de nieuwe rondweg Voorthuizen. Namens  Gedeputeerde Staten heeft Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) een ontwerpbesluit opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Aanleiding
Er is een geactualiseerd verkeersmodel  beschikbaar waardoor de verkeersgegevens zijn gewijzigd. Ook is er sinds 1 juli 2012 het nieuwe Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 van kracht. Hierdoor is het eerder vastgestelde ontwerpbesluit hogere waarden, dat van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 ter inzage heeft gelegen, achterhaald. De gewijzigde verkeersgegevens en het  nieuwe Reken- en Meetvoorschrift hebben gevolgen voor de geluidsbelasting op een aantal woningen. Dit maakt een nieuwe procedure voor het vaststellen van hogere waarden noodzakelijk.

Daarnaast is het ontwerpbesluit op enkele onderdelen gewijzigd door voortschrijdend inzicht en eerder ingediende zienswijzen.

Gevolgen
De wijzigingen hebben gevolgen voor de geluidbelasting op een aantal woningen. Een aantal woningen krijgt een hogere geluidbelasting en een woning lagere geluidbelasting op grond van de Wet geluidhinder. Bewoners van woningen waarvoor een hogere grenswaarde is vastgesteld ontvangen hierover binnenkort een brief van ODRN waarin zij geïnformeerd worden over het vervolgproces.

Zienswijzen
Van 18 maart 2014 tot 29 april 2014 kunnen belanghebbenden, (toekomstige) eigenaars, huurders of gebruikers, schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Degenen die in de vorige procedure zienswijzen hebben ingediend moeten dat, indien gewenst, in deze nieuwe procedure opnieuw doen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 18 maart 2014 tot 29 april 2014 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem en bij de gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 te Barneveld. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.bekendmakingen.gelderland.nl door bij ‘kenmerk’ 2012-014986 in te vullen.

Update: Stand van zaken N303 Voorthuizen

Door aanscherping van de wetgeving voor stikstof, moest er nader onderzoek worden uitgevoerd. Hieronder leest u de stand van zaken van het project.  

Inpassingsplan
Om de rondweg te kunnen realiseren is een inpassingsplan nodig. Het ontwerp-inpassingsplan heeft eind 2012/begin 2013 ter inzage gelegen.  Hierop zijn 145 zienswijzen ontvangen. Parallel aan de inpassingsplanprocedure voor de westelijke rondweg heeft de gemeente Barneveld het bestemmingsplan voor de Noordelijke Rondweg Voorthuizen voorbereid. Dit is de verbinding tussen de Apeldoornsestraat en de toekomstige westelijke rondweg. Dit plan is inmiddels onherroepelijk: de Raad van State heeft de bezwaren die zijn gemaakt ongegrond verklaard.

Aanvullend ecologisch onderzoek
De provincie wil zorgvuldig omgaan met de aangescherpte wetgeving voor stikstof. Er is daarom aanvullend ecologisch onderzoek gedaan. De uitkomsten van het onderzoek wil de provincie toetsen aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): dit is een instrument van de rijksoverheid met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor stikstofproducerende economische activiteiten (zoals de aanleg van een rondweg) in en rondom Natura 2000-gebieden. Naar verwachting zal de PAS deze zomer worden vastgesteld. Hierna kunnen Provinciale Staten het inpassingsplan vaststellen.

Procedure hogere grenswaarden
Parallel aan de inpassingsplanprocedure wordt een hogere grenswaarde procedure doorlopen. In verband met de nieuwe Wet geluidhinder moet dit ontwerpbesluit hogere waarde worden aangepast. De wet bevat nieuwe reken- en meetvoorschriften. Na aanpassing van het ontwerpbesluit wordt de hogere grenswaarde procedure halverwege maart opnieuw gestart. Het ontwerpbesluit wordt dan weer ter inzage gelegd.

Stikstof geen reden voor uitstel Rondweg

We ontvingen de conclusies van een interessant onderzoek dat de Provincie Gelderland eind vorig jaar heeft laten uitvoeren naar de gevolgen van de toename van stikstofdepositie in het kader van het provinciaal inpassingsplan (PIP) Rondweg N303 Voorthuizen.

. Hierin wordt geconcludeerd dat “de geringe toename van de stikstofdepositie niet leidt tot meetbare of merkbare effecten op de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats of leefgebieden binnen de invloedssfeer van de rondwegen.”

Waar wachten we nu dus nog op? Wie het weet, mag het zeggen.

Lees hier de bevindingen van het onderzoek.

Zienswijze Noordelijke Rondweg + Zienswijze Blauwe zone

Bijgevoegde zienswijzen zijn verstuurd naar de gemeente.

130325 zienswijze Noordelijke Rondweg Voorthuizen

130325 zienswijze blauwe zone Voorthuizen

Daarnaast een reactie waarin de visie van PBV naar de gemeente wordt geventileerd over het tekort van het aantal parkeerplaatsen bij de begraafplaats.

130325 parkeerplaatsen begraafplaats