Wijkgericht wegenonderhoud componistenbuurt.

In week 47 van 2022 wordt gestart met het wijkgerichte wegenonderhoud in de Componistenwijk in Voorthuizen. De werkzaamheden duren ongeveer 3 tot 4 maanden. Gemeente Barneveld informeert u op voorhand graag hierover. Hieronder volgt een toelichting.

 

Weginspectie CROW

In 2021 is een weginspectie CROW uitgevoerd. Op basis van deze weginspectie en een aanvullende schouw wordt het benodigd wegenonderhoud in de wijk uitgevoerd.

Overzichtskaart Componistenwijk

In de bijlage is een overzichtskaart toegevoegd die vanuit de weginspectie CROW voor het benodigde wegenonderhoud is opgesteld. De kleurcodes geven de ernst van het benodigde onderhoud aan. Waarbij de kleur rood de toestand van de verharding het slechtst is (minimaal 30% van de verharding moet worden hersteld). Afnemend in de kleuren oranje, geel en lichtgroen. Ter plaatse van de donkergroene vakken is nog geen onderhoud voorzien.

Aanpak 

De wijk wordt in gedeelten aangepakt. Per gedeelte wordt kort voor de start bekeken wat er qua wegenonderhoud moet gebeuren (de aanvullende schouw). Daarom lopen de aannemer en de toezichthouder van de gemeente samen een ronde. Tijdens die ronde maken ze een lijst met werkzaamheden. We kijken hierbij ook naar zaken die al gemeld zijn aan de gemeente. De werkzaamheden worden vervolgens opgepakt. Als de werkzaamheden klaar zijn, is het volgende gedeelte in de wijk aan de beurt.

Werkzaamheden 

Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het betreffen veelal kleinschalige werkzaamheden op veel verschillende locaties in de wijk waarbij de huidige inrichting van de weg in principe niet verandert. De werkzaamheden zijn:  

 • Herstellen van stoepen, stoepranden en inritten.
 • Opnieuw bestraten van stoepen en soms ook een stuk van de rijbaan of een parkeervak. 
 • Zorgen dat het water beter weg kan lopen door het opnieuw bestraten van goten.
 • Opnieuw stellen en/of vervangen van kolken en op hoogte stellen van putdeksels.
 • Herstellen van bestrating als deze omhoog gedrukt is door boomwortels. 
 • Kleinschalig grondwerk.
 • Kleinschalig onderhoud aan groenvoorzieningen.

Communicatie

Plaatselijk Belang wordt vooraf door de gemeente op de hoogte gesteld.

Daarnaast zal voor de start van de werkzaamheden een krantenartikel in de gemeentekrant verschijnen.

Ook zal een overzicht van de werkzaamheden terug te vinden zijn op de projectenwebsite van de gemeente (www.barneveld.nl/onderhoudvoorthuizen).

Mocht het naar aanleiding van genoemde werkzaamheden nog noodzakelijk zijn bewoners nader te informeren (bijvoorbeeld bij het afsluiten van de rijweg of het tijdelijk geen gebruik kunnen maken van een parkeerplaats), dan zal de aannemer dit voorafgaand aan de werkzaamheden tijdig communiceren.

Aanspreekpunt vanuit de gemeente

Gerrit van Vliet (toezichthouder Civiel) is aanspreekpunt vanuit de gemeente. Zijn e-mailadres is: g.vanvliet@barneveld.nl.

Telefonisch kan contact worden opgenomen via het algemene telefoonnummer: 14 0342.

Contributiebetaling

In de achterliggende twee jaren is er geen contributie betaald doordat Corona het langs-de-deur ophalen daarvan onmogelijk maakte. Het bestuur en de recente Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben besloten dat de contributie over de achterliggende jaren wordt niet meer geïnd, de financiële positie van de vereniging laat dat toe.

Het bestuur heeft inmiddels, zoals ook meegedeeld op de ALV, besloten om de contributie niet meer langs de deur op te halen maar dat door middel van  een bankoverschrijving te (laten) doen.

De voor de hand liggende manier, en meest efficiënte, is dat te doen via een automatische incasso. Daarvoor is uiteraard toestemming nodig. Om die reden zullen alle leden op het bij ons bekende adres een brief ontvangen. In die brief worden een aantal zaken benoemd en is een bijlage bijgevoegd, een zogenoemd SEPA-formulier, om de incasso te regelen

Graag ontvangen we dat formulier dan retour zodat we tot die incasso over kunnen gaan.

Wilt u het formulier retour sturen? Bij voorkeur ontvangen we het per email maar uiteraard kan dat ook naar ons secretariaat.

 

UITNODIGING – Algemene Ledenvergadering – 18 oktober 2022

Op 18 oktober 2022 houden we onze jaarlijkse

Algemene Leden Vergadering

Plaats: Ontmoetingscentrum De Eng.

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:45 uur).

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag ALV 23 september 2021
 5. Jaarverslag 2021
 6. Financieel verslag 2019-2021
 7. Verslag Kascontrolecommissie
 8. Benoeming Kascontrolecommissie
 9. Bestuursverkiezing. Aftredend: Rob Meijer en Erik Runhaar
  Kandidaten: Monique Klatt
  Tegenkandidaten indienen bij de secretaris voor 11 oktober
 10. Vacature Webmaster – Social Media
 11. Rondvraag
 12. Pauze.

PRESENTATIE: ‘VOORTHUIZEN IN 2040’ m.m.v. Wethouder Bennie Wijnne

Bennie Wijnne

    13  Sluiting

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Hartelijke groeten,

Het bestuur

PS. Verslag vorige ledenvergadering en financieel jaarverslag zijn op te vragen via info@plaatselijkbelang.nl

 

GEZOCHT

Bestuurslid communicatie en multimedia

Ben jij goed in teksten? Voor in de krant, flyers, etc? Heb jij feeling met communicatie in de breedste zin van het woord? Ben jij handig met sociale media? Weet jij een website actueel te houden, te onderhouden en bij te werken? Én vind je het leuk om mee te denken over de toekomst van Voorthuizen?

Dan zoeken wij jou!

Voor een functie in ons bestuur zijn we op zoek naar iemand voor de communicatie,en multi-media.
Moeten we jou hebben? Laat het ons dan even weten via: info@plaatselijkbelang.nl. Dan zoeken wij zo snel mogelijk contact met jou!

 

Het is nog rustig – Stilte voor de storm?

Foto: Bram van den Heuvel

Het is zomer, er gebeurt veel in het dorp. Veel activiteit en (hè hè eindelijk) veel reuring weer! En wat is eigenlijk het hoogtepunt? De braderie? De kermis? De Floralia?

Plannen

Hoe staat het nu met het op te stellen centrumplan? Er is wel een visie, zie ook elders op onze site, maar is er al een plan? Of hoe staat het ervoor met de Apeldoornsestraat? De groene slinger? Op dit moment is er nog niet veel veranderd ten opzichte van een vorige update.

Er wordt vooral veel met betrokken partijen gesproken over de centrumvisie en de daaruit voortvloeiende verandering voor de gebieden rondom het centrum. Denk bijvoorbeeld aan parkeren of verkeersstromen. Wij zijn daar niet direct bij betrokken. Het is iets tussen de gemeente, omwonenden, ondernemers etc. Maar soms kan het ook ineens snel gaan. We houden u op de hoogte.
Ook wat betreft het groen en de slinger, is er nog geen nieuws te melden. Er is ongemerkt al wel wat gebeurd. Maar het is nog niet, wat er in de plannen staat. Hiervoor geldt ook nog eens, dat met aanplant van groen, we afhankelijk zijn van het seizoen.
Is er dan al iets te melden over de Apeldoornse straat? Nog niet veel meer dan dat deze zal worden aangepakt. Ook hier voor geldt: eerst het gesprek met de belanghebbenden. Plaatselijk belang is ook hier niet leidend in, maar we voelen ons wel betrokken.
Zodra we meer weten, zullen we het laten weten, via de ledenvergadering, of via onze website of de nieuwsbrief.