Plaatselijk Belang verbijsterd over besluit Groene Slinger – Brief aan B&W Barneveld (met video)

Onderwerp: De Groene Slinger van Voorthuizen

Voorthuizen, 14 februari 2023

Geacht college,

De (toenmalige) lijsttrekkers op 15 maart 2018

 

In de Raadsvergadering van woensdag 8 februari jl., bij de behandeling van het MIP, werd duidelijk dat er in 2023 niet wordt geïnvesteerd in de Groene Slinger van Voorthuizen. Dit tot onze grote verbazing om niet te zeggen verbijstering.

Sinds 2019 staat De Groene Slinger op de agenda en zou er begonnen worden met de uitvoering in 2020. Dat werd in de wielen gereden door de Coronacrisis en de start van de uitvoering werd vooruitgeschoven. Inmiddels is er een voorzichtig begin gemaakt in 2022 met de wetenschap dat er in 2023 verdere aanpak en realisatie zou plaats vinden, in lijn met het in 2020 opgestelde stappenplan.

Tot onze verbazing stelde de wethouder op vragen vanuit de Raad dat uitvoering niet mogelijk was vanwege “plannen die elkaar tegenspreken” die te maken hebben met het centrum. Los van de vraag of dat zo is, naar onze stellige overtuiging is dat niet het geval, immers de Groene Slinger loopt van Holzenbosch naar Blankensgoed en slechts een deel daarvan valt in het centrum. Een deel dus niet het geheel. Dus geen reden om, als er al een conflicterend belang zou zijn, niet door te pakken in de andere delen. Bijvoorbeeld starten met de aanpak van het Molenveen. Daarmee worden dan twee vliegen in één klap gevangen: zowel de Groene Slinger als een stuk invulling van de Centrumvisie worden zichtbaar voor de bevolking.

Keer op keer worden wij teleurgesteld: zaken die afgesproken zijn worden uitgesteld, op de lange baan geschoven, dan wel betiteld als “moeilijk en ingewikkeld”. Het resultaat is steeds hetzelfde: er gebeurt niets. Uitzondering hierop is de plaatsing van een mooi openbaar toilet, maar dat is nu net niet iets waarmee wij niet in de landelijke belangstelling zouden willen staan als bereikte doelstelling van centrumplannen.

Voorthuizen is een prachtig en krachtig dorp en we staan aan de vooravond van een nieuw toeristisch seizoen met veel bezoekers uit binnen-en buitenland. Als er weer een jaar verloren gaat met geen zichtbare daden doet dat Voorthuizen geen goed. Daarom verzoeken wij u dringend om de beslissing te heroverwegen en alles op alles te zetten om zichtbare stappen te gaan zetten met de uitvoering van de Groene Slinger zoals in 2020 besloten.

Met vriendelijke groet,
René Hogeweg
Voorzitter

Jan Overeem
Secretaris

Nieuwjaarstoespraak

Op 9 januari was de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang en de OVV in Restaurant Wijntje. Er was een mooie opkomst van politiek en andere belangstellenden.

De voorzitter, René Hogeweg, sprak daarbij de volgende woorden.

9 januari 2023

Beste mensen,

In het afgelopen jaar is er in Voorthuizen schijnbaar niet zoveel gebeurd. We herstelden van de Corona perikelen en pakten op allerlei terreinen de draad weer op. Van een digitale wereld met veel meetings on-line, weer naar het elkaar recht in de ogen kijken en bij elkaar zijn. Veel activiteiten werden weer opgestart en we konden weer gaan en staan waar we wilden.

Ondertussen werd er doorgebouwd aan het dorp: Het Poortje, Kromme Akker Zuid 3, het Voorthuis en de appartementen tegenover de Total kregen vorm en zijn inmiddels in de afrondende fase. We groeien nog steeds hard en dat zal ook de komende jaren zo blijven. De Nieuwe Buurtweg en Schooneng zijn de volgende projecten en natuurlijk de metamorfose van Buitenlust en directe omgeving.

Gelukkig wordt er nu gebouwd voor het hele spectrum: van sociale huur tot grotere koophuizen, ik denk in een betere verhouding dan in het verleden. We willen graag voor zowel de jongeren als voor de ouderen een goede woning in ons eigen dorp.

We hebben als Plaatselijk Belang het afgelopen jaar met diverse politieke partijen overleg gehad en dat wonen voor onze eigen mensen was daarin steeds een speerpunt.

Het onderhoud van de wegen is een punt van zorg. De manier waarop wij onze gasten ontvangen via bijvoorbeeld de Bosweg is een aanfluiting, datzelfde geldt voor een aantal andere wegen en fietspaden waarvan onze gasten gebruik moeten maken. De eerste stap is gezet met de verbetering van de Apeldoornsestraat, dat wordt hoop ik een voorbeeld voor de rest… Niet meer plakken maar grondig aanpakken!

De Centrumvisie werd vastgesteld maar daarna bleef het te rustig. Er is hard gewerkt op het Gemeentehuis maar helaas is daar weinig van te merken geweest. We wachten nog steeds op de eerste concrete zaken met betrekking tot de herinrichting van ons centrum. Wellicht symbolisch in dat kader was dat we een nieuw openbaar toilet openden met de wethouder…  Het is wel een heel mooi toilet geworden wat een bezoekje zeker waard is…

Vooruitkijkend zal 2023 het jaar moeten worden waarin we concrete maatregelen gaan zien in het centrum. Samen met de gemeente willen Plaatselijk Belang en OVV in overleg met de direct betrokkenen aan de slag. De eerste stappen zijn gezet en nu wordt het zaak om te gaan doorpakken en niet te verzanden in ambtelijke stroperigheid. Niet wat niet kan maar wat wel kan moet leidend zijn. Te snel worden zaken als probleem gezien. Een beetje vergelijkbaar met de crisis cultuur die we tegenwoordig hebben in ons land.

Als we met elkaar in gesprek gaan en blijven en open staan voor elkaars argumenten zijn problemen uitdagingen die je dan gezamenlijk aangaat en oplost. Als Plaatselijk Belang willen we dat dit jaar uitdrukkelijk leidend laten zijn. Met elkaar en naast elkaar en niet tegenover elkaar.

De burgemeester zei vorige week dat de overheid meer als “tussenheid” moet optreden. In dat kader kijken we met vertrouwen naar de rol die onze “tussenheid”, vertegenwoordigd door wethouder en ambtenaren, gaat spelen in het proces.

We wonen in een prachtig dorp, ik durf te zeggen uniek in de gemeente. Voorthuizen is met zijn open cultuur en veelzijdigheid niet voor niets populair bij zoveel toeristen en mensen die hier graag willen komen wonen.  Dat willen we allemaal, denk en hoop ik, zo houden: iedereen is welkom! Dat zagen we ook de laatste maanden bij de Crisis Noodopvang. Dat is perfect verlopen waarbij Voorthuizen zich van zijn beste kant heeft laten zien.

We wensen jullie allemaal veel geluk en gezondheid toe.

Proost!

 

Nieuwjaarsreceptie

Op 9 januari geven we iedereen de gelegenheid elkaar het beste toe te wensen, tijdens de Nieuwjaarsreceptie. We heten jullie van harte welkom bij Wijntje op 9 januari om 19:00 uur.

Voor nu alvast fijne Feestdagen gewenst!

Het Bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen

Verslag van de Algemene Leden Vergadering 18 oktober 2022

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 18 oktober 2022 in de Eng in Voorthuizen

Aanwezig: 40 leden incl. bestuursleden.

Opening

René opent de vergadering door eenieder welkom te heten.

Verslag ledenvergadering 2021

Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering.

Jaarverslag van september 2021 tot heden, 18 oktober 2022

Jan leest verslag voor. N.a.v. wordt de vraag gesteld of het bekend is of er een verhoogd  plateau op de kruising Apeldoornsestraat/ Roelenengweg komt. Ja, er komt een verhoogd plateau van 8 cm.

Financieel verslag

Op de PowerPoint wordt het financieel verslag getoond van de jaren 2019 tot en met 2021. René geeft een toelichting. Een vraag wordt gesteld over het huidige vermogen en het verloop hiervan omdat er twee jaar geen contributie is geheven. René noemt het bedrag en geeft aan dat de contributie inning anders zal gaan verlopen. Iedereen krijgt een brief met de vraag om een SEPA-formulier in te vullen en daardoor een automatische incasso af te geven. Mevr. Bakker vraagt naar het ledenaantal. Ongeveer 1.750 leden op dit moment. Opgemerkt wordt dat niet iedereen een uitnodiging heeft gehad voor de ledenvergadering. Dhr. Van Hierden zou alle Voorthuizenaren lid willen maken. Goed plan, maar mensen zullen zich moeten aanmelden. De brief met SEPA is in de maak en zal in november bezorgd worden.

Kascontrolecommissie

Mevr. Joke Bakker en Mevr. Nanny Bergers hebben toegezegd de kas te willen controleren. Door een misverstand is het nu nog niet gebeurd en zij zullen gevraagd worden medio 2023 om de jaren 2019 tot en met 2022 te controleren. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Afscheid en welkom

We nemen afscheid van Rob Meijer en Erik Runhaar. Rob heeft tussentijds om persoonlijke redenen afscheid genomen en is niet aanwezig. Hij zal een boeket krijgen. Tevens nemen we afscheid van Erik Runhaar die 6 jaar bestuurslid is geweest en de website verzorgd heeft en zijn inbreng heeft gegeven. Hij wil zijn kwaliteiten nu inzetten op andere plaatsen. Hij wordt bedankt voor zijn inzet met een boeket. Erik geeft aan het werk met plezier en passie te hebben gedaan ook op momenten als we als bestuur veel tegenwind hadden! Monique Klatt heten we welkom als nieuw bestuurslid en zij stelt zich voor aan de vergadering.

Rondvraag

Mevr. Bakker vraagt naar de ontwikkelingen rond de skatebaan bij de Heuvelrand. René geeft aan ermee bezig te zijn met andere organisaties en de politiek.

Een vraag wordt gesteld of wij contacten hebben met het Gelders Landschap n.a.v. de plannen bij de Heuveltjes. We zijn bij de bijeenkomst geweest en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wilco van de Kamp vraagt naar contacten over de centrumvisie. René geeft aan dat de regie bij de gemeente ligt. Wilco geeft aan dat de bewoners van de Koninginnelaan ook mee willen denken. René zegt dat we als PBV ervoor waken dat de inwoners/ belanghebbenden aangehaakt blijven of worden.

Dhr. Rien de Jager heeft enkele vragen en opmerkingen en deze worden beantwoord.

Dhr. Evert Brom vraagt naar het verzet tegen de windmolens. Wij hebben in 2017 aangegeven ons te willen inzetten om de kans minimaal te maken om windmolens te krijgen. Wat heeft het PBV verder gedaan is zijn vraag? René geeft aan dat we uit de pers lezen dat we voorlopig geen windmolens krijgen en daarom geen urgent onderwerp is. Volgens Brom heeft de gemeente de deur wagenwijd opengezet voor windmolens in Barneveld. PBV is in die tijd onzichtbaar geweest door niet te reageren op de structuurvisie wind die destijds is vastgesteld. Waarvan akte.

Pauze

Presentatie

Na de pauze heet René, dhr. Bennie Wijnne, wethouder van de gemeente Barneveld welkom om een inleiding te verzorgen over hoe Voorthuizen (Barneveld) er in 2040 uit zal zien.

Bennie Wijnne geeft de visie die Barneveld heeft opgesteld weer en er worden enkele vragen gesteld.  René bedankt de wethouder voor zijn bijdrage en we hopen dat Voorthuizen in alle opzichten een “graantje” zal meepikken.

Sluiting

René bedankt de aanwezigen en wenst ons wel thuis en nodigt eenieder uit om een drankje te nuttigen.

 

Wijkgericht wegenonderhoud componistenbuurt.

In week 47 van 2022 wordt gestart met het wijkgerichte wegenonderhoud in de Componistenwijk in Voorthuizen. De werkzaamheden duren ongeveer 3 tot 4 maanden. Gemeente Barneveld informeert u op voorhand graag hierover. Hieronder volgt een toelichting.

 

Weginspectie CROW

In 2021 is een weginspectie CROW uitgevoerd. Op basis van deze weginspectie en een aanvullende schouw wordt het benodigd wegenonderhoud in de wijk uitgevoerd.

Overzichtskaart Componistenwijk

In de bijlage is een overzichtskaart toegevoegd die vanuit de weginspectie CROW voor het benodigde wegenonderhoud is opgesteld. De kleurcodes geven de ernst van het benodigde onderhoud aan. Waarbij de kleur rood de toestand van de verharding het slechtst is (minimaal 30% van de verharding moet worden hersteld). Afnemend in de kleuren oranje, geel en lichtgroen. Ter plaatse van de donkergroene vakken is nog geen onderhoud voorzien.

Aanpak 

De wijk wordt in gedeelten aangepakt. Per gedeelte wordt kort voor de start bekeken wat er qua wegenonderhoud moet gebeuren (de aanvullende schouw). Daarom lopen de aannemer en de toezichthouder van de gemeente samen een ronde. Tijdens die ronde maken ze een lijst met werkzaamheden. We kijken hierbij ook naar zaken die al gemeld zijn aan de gemeente. De werkzaamheden worden vervolgens opgepakt. Als de werkzaamheden klaar zijn, is het volgende gedeelte in de wijk aan de beurt.

Werkzaamheden 

Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het betreffen veelal kleinschalige werkzaamheden op veel verschillende locaties in de wijk waarbij de huidige inrichting van de weg in principe niet verandert. De werkzaamheden zijn:  

  • Herstellen van stoepen, stoepranden en inritten.
  • Opnieuw bestraten van stoepen en soms ook een stuk van de rijbaan of een parkeervak. 
  • Zorgen dat het water beter weg kan lopen door het opnieuw bestraten van goten.
  • Opnieuw stellen en/of vervangen van kolken en op hoogte stellen van putdeksels.
  • Herstellen van bestrating als deze omhoog gedrukt is door boomwortels. 
  • Kleinschalig grondwerk.
  • Kleinschalig onderhoud aan groenvoorzieningen.

Communicatie

Plaatselijk Belang wordt vooraf door de gemeente op de hoogte gesteld.

Daarnaast zal voor de start van de werkzaamheden een krantenartikel in de gemeentekrant verschijnen.

Ook zal een overzicht van de werkzaamheden terug te vinden zijn op de projectenwebsite van de gemeente (www.barneveld.nl/onderhoudvoorthuizen).

Mocht het naar aanleiding van genoemde werkzaamheden nog noodzakelijk zijn bewoners nader te informeren (bijvoorbeeld bij het afsluiten van de rijweg of het tijdelijk geen gebruik kunnen maken van een parkeerplaats), dan zal de aannemer dit voorafgaand aan de werkzaamheden tijdig communiceren.

Aanspreekpunt vanuit de gemeente

Gerrit van Vliet (toezichthouder Civiel) is aanspreekpunt vanuit de gemeente. Zijn e-mailadres is: g.vanvliet@barneveld.nl.

Telefonisch kan contact worden opgenomen via het algemene telefoonnummer: 14 0342.