Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

 

Dinsdag 18 april 2023

Plaats: Ontmoetingscentrum de Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering september 2022.
 5. Bestuursverkiezing
  • Voorgedragen als bestuurslid wordt Ron van de Pol. Hij zal, als de vergadering instemt met zijn benoeming, de functie van penningmeester en ledenadministrateur op zich nemen
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Steef Vels. We zijn bezig met de opvolging.
  • We zijn nog steeds op zoek naar een bestuurslid communicatie die zich specifiek bezighoudt met de website en sociale media als Facebook en Instagram.
 6. Jaarverslag 2022.
 7. Financieel verslag 2022.
 8. Verslag kascontrolecommissie.
 9. Benoeming kascontrolecommissie.
 10. Presentatie jaarplan 2023-2024.
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Presentatie over Wat de Veluwe ons biedt, vind je elders niet” over de dieren die op de Veluwe voorkomen, door Jan van Middendorp van het IVN
 14. Sluiting

De stukken digitaal ontvangen?  Stuur een mailtje naar: info@plaatselijkbelang.nl

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

 

 

Reactie van de gemeente over Groene Slinger – 16 februari

De gemeente reageert met een brief op het verzoek tot heroverweging van het besluit over de Groene Slinger

Plaatselijk Belang verbijsterd over besluit Groene Slinger – Brief aan B&W Barneveld (met video)

Onderwerp: De Groene Slinger van Voorthuizen

Voorthuizen, 14 februari 2023

Geacht college,

De (toenmalige) lijsttrekkers op 15 maart 2018

 

In de Raadsvergadering van woensdag 8 februari jl., bij de behandeling van het MIP, werd duidelijk dat er in 2023 niet wordt geïnvesteerd in de Groene Slinger van Voorthuizen. Dit tot onze grote verbazing om niet te zeggen verbijstering.

Sinds 2019 staat De Groene Slinger op de agenda en zou er begonnen worden met de uitvoering in 2020. Dat werd in de wielen gereden door de Coronacrisis en de start van de uitvoering werd vooruitgeschoven. Inmiddels is er een voorzichtig begin gemaakt in 2022 met de wetenschap dat er in 2023 verdere aanpak en realisatie zou plaats vinden, in lijn met het in 2020 opgestelde stappenplan.

Tot onze verbazing stelde de wethouder op vragen vanuit de Raad dat uitvoering niet mogelijk was vanwege “plannen die elkaar tegenspreken” die te maken hebben met het centrum. Los van de vraag of dat zo is, naar onze stellige overtuiging is dat niet het geval, immers de Groene Slinger loopt van Holzenbosch naar Blankensgoed en slechts een deel daarvan valt in het centrum. Een deel dus niet het geheel. Dus geen reden om, als er al een conflicterend belang zou zijn, niet door te pakken in de andere delen. Bijvoorbeeld starten met de aanpak van het Molenveen. Daarmee worden dan twee vliegen in één klap gevangen: zowel de Groene Slinger als een stuk invulling van de Centrumvisie worden zichtbaar voor de bevolking.

Keer op keer worden wij teleurgesteld: zaken die afgesproken zijn worden uitgesteld, op de lange baan geschoven, dan wel betiteld als “moeilijk en ingewikkeld”. Het resultaat is steeds hetzelfde: er gebeurt niets. Uitzondering hierop is de plaatsing van een mooi openbaar toilet, maar dat is nu net niet iets waarmee wij niet in de landelijke belangstelling zouden willen staan als bereikte doelstelling van centrumplannen.

Voorthuizen is een prachtig en krachtig dorp en we staan aan de vooravond van een nieuw toeristisch seizoen met veel bezoekers uit binnen-en buitenland. Als er weer een jaar verloren gaat met geen zichtbare daden doet dat Voorthuizen geen goed. Daarom verzoeken wij u dringend om de beslissing te heroverwegen en alles op alles te zetten om zichtbare stappen te gaan zetten met de uitvoering van de Groene Slinger zoals in 2020 besloten.

Met vriendelijke groet,
René Hogeweg
Voorzitter

Jan Overeem
Secretaris

Nieuwjaarstoespraak

Op 9 januari was de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang en de OVV in Restaurant Wijntje. Er was een mooie opkomst van politiek en andere belangstellenden.

De voorzitter, René Hogeweg, sprak daarbij de volgende woorden.

9 januari 2023

Beste mensen,

In het afgelopen jaar is er in Voorthuizen schijnbaar niet zoveel gebeurd. We herstelden van de Corona perikelen en pakten op allerlei terreinen de draad weer op. Van een digitale wereld met veel meetings on-line, weer naar het elkaar recht in de ogen kijken en bij elkaar zijn. Veel activiteiten werden weer opgestart en we konden weer gaan en staan waar we wilden.

Ondertussen werd er doorgebouwd aan het dorp: Het Poortje, Kromme Akker Zuid 3, het Voorthuis en de appartementen tegenover de Total kregen vorm en zijn inmiddels in de afrondende fase. We groeien nog steeds hard en dat zal ook de komende jaren zo blijven. De Nieuwe Buurtweg en Schooneng zijn de volgende projecten en natuurlijk de metamorfose van Buitenlust en directe omgeving.

Gelukkig wordt er nu gebouwd voor het hele spectrum: van sociale huur tot grotere koophuizen, ik denk in een betere verhouding dan in het verleden. We willen graag voor zowel de jongeren als voor de ouderen een goede woning in ons eigen dorp.

We hebben als Plaatselijk Belang het afgelopen jaar met diverse politieke partijen overleg gehad en dat wonen voor onze eigen mensen was daarin steeds een speerpunt.

Het onderhoud van de wegen is een punt van zorg. De manier waarop wij onze gasten ontvangen via bijvoorbeeld de Bosweg is een aanfluiting, datzelfde geldt voor een aantal andere wegen en fietspaden waarvan onze gasten gebruik moeten maken. De eerste stap is gezet met de verbetering van de Apeldoornsestraat, dat wordt hoop ik een voorbeeld voor de rest… Niet meer plakken maar grondig aanpakken!

De Centrumvisie werd vastgesteld maar daarna bleef het te rustig. Er is hard gewerkt op het Gemeentehuis maar helaas is daar weinig van te merken geweest. We wachten nog steeds op de eerste concrete zaken met betrekking tot de herinrichting van ons centrum. Wellicht symbolisch in dat kader was dat we een nieuw openbaar toilet openden met de wethouder…  Het is wel een heel mooi toilet geworden wat een bezoekje zeker waard is…

Vooruitkijkend zal 2023 het jaar moeten worden waarin we concrete maatregelen gaan zien in het centrum. Samen met de gemeente willen Plaatselijk Belang en OVV in overleg met de direct betrokkenen aan de slag. De eerste stappen zijn gezet en nu wordt het zaak om te gaan doorpakken en niet te verzanden in ambtelijke stroperigheid. Niet wat niet kan maar wat wel kan moet leidend zijn. Te snel worden zaken als probleem gezien. Een beetje vergelijkbaar met de crisis cultuur die we tegenwoordig hebben in ons land.

Als we met elkaar in gesprek gaan en blijven en open staan voor elkaars argumenten zijn problemen uitdagingen die je dan gezamenlijk aangaat en oplost. Als Plaatselijk Belang willen we dat dit jaar uitdrukkelijk leidend laten zijn. Met elkaar en naast elkaar en niet tegenover elkaar.

De burgemeester zei vorige week dat de overheid meer als “tussenheid” moet optreden. In dat kader kijken we met vertrouwen naar de rol die onze “tussenheid”, vertegenwoordigd door wethouder en ambtenaren, gaat spelen in het proces.

We wonen in een prachtig dorp, ik durf te zeggen uniek in de gemeente. Voorthuizen is met zijn open cultuur en veelzijdigheid niet voor niets populair bij zoveel toeristen en mensen die hier graag willen komen wonen.  Dat willen we allemaal, denk en hoop ik, zo houden: iedereen is welkom! Dat zagen we ook de laatste maanden bij de Crisis Noodopvang. Dat is perfect verlopen waarbij Voorthuizen zich van zijn beste kant heeft laten zien.

We wensen jullie allemaal veel geluk en gezondheid toe.

Proost!

 

Nieuwjaarsreceptie

Op 9 januari geven we iedereen de gelegenheid elkaar het beste toe te wensen, tijdens de Nieuwjaarsreceptie. We heten jullie van harte welkom bij Wijntje op 9 januari om 19:00 uur.

Voor nu alvast fijne Feestdagen gewenst!

Het Bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen