Verslag ledenvergadering 18 april 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering PBV gehouden op 18 april 2023 in de Eng in Voorthuizen

Aanwezig: 25 personen incl. bestuursleden.

Opening

René opent de vergadering en heet een ieder welkom. (Op een andere plaats op deze website is deze integraal te lezen)

Vaststellen agenda

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld

Mededelingen

De secretaris meldt dat Sjoerd van Amerongen (LB) en Gerard Hofs zich hebben afgemeld.

Verslag ALV september 2022

Deze wordt op het scherm geprojecteerd en er zijn geen vragen of opmerkingen en derhalve vastgesteld.

Bestuursverkiezing

Op voordracht van het bestuur wordt Ron van de Pol voorgesteld als bestuurslid in de opvolger van Rob Meijer. De vergadering is unaniem akkoord. Ron bedankt de vergadering voor het vertrouwen in hem. Hij zal de functie van penningmeester krijgen en de ledenadministratie op zich nemen.

Voor de opvolging van Steef Vels lopen gesprekken, maar zijn nog niet tot een voordracht gekomen. Wel nemen we vast afscheid van Steef na 9 jaar. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en had met name het buitengebied onder zijn hoede. Steef bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.

Voor de communicatie zijn we nog op zoek naar een bestuurslid. Er lopen gesprekken.

Jaarverslag 2022

De secretaris leest het verslag van 2022 voor. Dit betrof oktober tot en met december 2022. De eerste drie kwartalen zijn in de ALV van oktober al behandeld en vastgelegd.

Financieel verslag

Ron geeft een toelichting op de financiën van 2022. Hij geeft een overzicht van de resultaten in de uitgaven en inkomsten. Er is € 5.000 uitgegeven en nagenoeg geen ontvangsten. Omdat er in 2022 geen contributie is geheven is het eigen vermogen met € 5.000 verminderd. Van € 18.000 naar € 13.000. De begroting voor 2023 laat zien dat de uitgaven € 7.000 zijn en daar staat eenzelfde bedrag aan inkomsten door contributie van 1400 leden tegenover.

Kascontrole

Nanny Bergers heeft de kascontrole gedaan. Zij zou dat aanvankelijk doen met de onlangs overleden Joke Bakker. Zij geeft aan dat door de corona en het overlijden van de penningmeester Quintijn Deenekamp geen kascontrole heeft plaatsgevonden vanaf 2019 tot heden. Zij heeft onlangs de controle bij Ron van de Pol gedaan die alles had voorbereid. De liquiditeitspositie ziet er goed uit, wel met de kanttekening dat er goed op de bestuurskosten gelet moet worden. Zij adviseert de vergadering om de jaarrekeningen van 2019 t/m 2022 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid. De vergadering gaat hierin mee.

Benoeming kascommissie 

Nanny heeft aangegeven niet op te gaan voor een tweede termijn. Riek van Manen en Dirk van Hierden zijn bereid gevonden om deze taak voor volgend jaar op zich te nemen.

Jaarplan 2023-2024

René geeft kort weer wat de plannen voor dit jaar en komend jaar zijn. Het centrumplan ten uitvoer brengen en de uitwerking van de Groene Slinger zijn de belangrijkste aandachtspunten. Ook is Vermeer genoemd omdat er dit jaar een samenwerking is met de Boeldag en PBV over de schilder Vermeer. Joke verteld de vergadering hierover.

Rondvraag

Leo Roelofs vraagt naar buurbook. Dit communicatiemiddel is destijds door Seinpost ingesteld, maar inmiddels achterhaald en niet meer representatief.

Jan van Ommering vraagt of we aan ledenwerving doen. Dat is inmiddels weer opgestart.

Wijnand Hazeleger vraagt naar de activiteiten bij Brons. Daar is aandacht voor bij het bestuur.

Ook wordt er gevraagd naar de voedselbank. We hebben destijds locaties aangedragen en verder bemoeien we ons er niet mee.

Dhr. de Jager vraagt vanuit het verslag van de laatste ALV naar het proces voor de plannen van de reconstructie van de Apeldoornsestraat. Na korte uitleg door de secretaris geeft de vergadering aan dat het verslag is vastgesteld en maant het bestuur daar verder niet op in te gaan.

Pauze

Presentatie over “Wat de Veluwe ons biedt, vind je elders niet”.

Jan van Middendorp van het IVN geeft een presentatie met mooie afbeeldingen van dieren, bossen, wateren, insecten en vogels die voorkomen op de Veluwe.

Sluiting

René bedankt een ieder voor zijn inbreng en een uitnodiging voor een drankje aan de bar en wenst ons wel thuis