Cultuuravond op 19 oktober in de Eng

Beste Voorthuizenaren,

Samen met de gemeente maken we een volgende stap in het cultuurvisie traject. We nodigen jullie van harte uit voor (vervolg) gesprekken op de cultuuravonden.

In Voorthuizen vindt deze plaats op 19 oktober om 19.30 uur in de Eng.

Wees welkom. Opgave voor aanwezigheid cultuur@barneveld.nl 

Voorthuizen in de sfeer van Vermeer

Gratis foto close-up kinderen schilderen met penselen samen

Stockfoto Freepik.com

Op 24 juni a.s. is het zover: alle deelnemers aan het project “Voorthuizen in de sfeer van Vermeer” van de Boeldag en Plaatselijk Belang Voorthuizen kijken er naar uit om hun werk ten toon te stellen. Er zijn ruim 600 kunstwerken gemaakt. Een deel heeft inmiddels haar weg gevonden en is te bewonderen in diverse etalages in het dorp.

 

Om 08:30 uur opent de Boeldag haar deuren en vanaf dan kunnen alle deelnemende kunstenaars hun kunstwerken zien (en ophalen) in de expositieruimte in de kerk. De kinderen hebben op allerlei manieren geprobeerd geld bijeen te krijgen voor het goede doel: de opbrengst van het project gaat naar de Voedselhulp in Voorthuizen. Zo worden alle kunstwerken wat waard en brengen dus wat op!

Vooraf zijn er door de ondersteunende kunstenaars 20 werkstukken geselecteerd en de bezoekers van de Boeldag kunnen stemmen op hun favoriete doek middels een QR-code.

 

Prijsuitreiking.

Om 13:00 uur komt wethouder Jolanda de Heer de gewonnen prijzen uitreiken.

Uit de werken van de kinderen komt de “Nieuwe Vermeer van Voorthuizen”. De winnaar krijgt een beker en gaat met de hele klas een keer zwemmen op Ackersate!

Uit de werken van de overige kunstenaars komt een winnaar die wordt geëerd met een beker en een bos   bloemen.

 

Alle kinderen hebben kunnen stemmen op de kunstwerken in het dorp en hebben een vragenlijst kunnen invullen. Uit de inzenders wordt een winnaar geloot en die winnaar gaat met 8 personen (2 volwassenen en 6 kids) een weekendje genieten in een safaritent!

Verder worden er drie schilderijen, gemaakt door erkende kunstenaars bij opbod verkocht. Veilingmeester is Gert-Jan van de Kuilen. Hij gaat uiteraard zijn best doen om een mooie opbrengst te krijgen.

 

Al met al is het “Voorthuizen in de sfeer van Vermeer” een zeer gelaagd project geworden met enthousiaste deelname van alle basisscholen en de verschillende organisaties voor senioren (Welzijn Voorthuizen, Perron 16 en Inloophuis), dus van jong tot oud!

U bent van harte welkom op 24 juni op ook een bijdrage te leveren door een Vermeer te kopen!

 

Reactie van de Burgemeester op de Ontmoet en Groet


Burgemeester Van der Tak heeft kennisgemaakt met de dorpen in onze gemeente. Plaatselijk Belang heeft bijgedragen aan deze ontmoeting in Voorthuizen.

Hij reageerde in een brief, die we graag hierbij plaatsen.

Openingswoord voorzitter op de AlgemeneLedenVergadering

Beste mensen, wat fijn dat jullie er zijn!

Allemaal een hartelijk welkom op deze Ledenvergadering. Een speciaal welkom aan de vertegenwoordigers van diverse partijen en organisaties. Fijn dat jullie er ook bij zijn.

We zijn weer terug op ons oude schema, een jaarvergadering in april. De laatste was een half jaar geleden dus vandaag een kort jaarverslag van de secretaris maar gelukkig wel een volledig financieel verslag van de penningmeester, of moet ik zeggen de penningmeester “to be”?

We zijn weer terug in het normale leven en Covid lijkt alweer een hele tijd geleden maar dat is niet zo. Nog steeds zien we effecten. Denk maar eens aan de mensen met long-Covid: die zullen zeker deze tijd nog niet vergeten zijn. We wensen hen ook vanaf deze plek sterkte en succes met het herstel!

We staan in Voorthuizen aan de vooravond van een periode waarin er veel zal veranderen. Voorthuizen groeit de komende jaren met circa 15% aan inwoners die zich thuis moeten voelen in ons dorp. Daar ligt één van onze belangrijkste uitdagingen als Plaatselijk Belang: we moeten er, met elkaar, voor zorgen dat we een dorp blijven.

Een dorp en geen dorpje. Dus met goede voorzieningen. Voorzieningen op het gebied van verkeer en vervoer, op het gebied van de invulling van het centrum en op het gebied waarin we onze vele gasten een hartelijk welkom kunnen bieden zodat zij terugkomen en reclame maken voor ons mooie dorp. En waar we onze jeugd ook in eigen dorp genoeg vertier kunnen bieden door het realiseren van mooie voorzieningen in en om het dorp.

De nieuwe wijken zijn een lust voor het oog en we hopen dat ook de nog te bouwen nieuwe in- en uitbreidingen eenzelfde kwaliteit uit zullen stralen. We zijn op weg naar een mooie toekomst als we elkaar weten te vinden en te versterken. Dat zal tijd en inspanning kosten maar ik ben ervan overtuigd dat we straks, als we een paar jaar verder zijn, een fantastische “entree van de Veluwe” zijn.

Ik wens u allen een goede vergadering!

René Hogeweg

Verslag ledenvergadering 18 april 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering PBV gehouden op 18 april 2023 in de Eng in Voorthuizen

Aanwezig: 25 personen incl. bestuursleden.

Opening

René opent de vergadering en heet een ieder welkom. (Op een andere plaats op deze website is deze integraal te lezen)

Vaststellen agenda

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld

Mededelingen

De secretaris meldt dat Sjoerd van Amerongen (LB) en Gerard Hofs zich hebben afgemeld.

Verslag ALV september 2022

Deze wordt op het scherm geprojecteerd en er zijn geen vragen of opmerkingen en derhalve vastgesteld.

Bestuursverkiezing

Op voordracht van het bestuur wordt Ron van de Pol voorgesteld als bestuurslid in de opvolger van Rob Meijer. De vergadering is unaniem akkoord. Ron bedankt de vergadering voor het vertrouwen in hem. Hij zal de functie van penningmeester krijgen en de ledenadministratie op zich nemen.

Voor de opvolging van Steef Vels lopen gesprekken, maar zijn nog niet tot een voordracht gekomen. Wel nemen we vast afscheid van Steef na 9 jaar. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en had met name het buitengebied onder zijn hoede. Steef bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.

Voor de communicatie zijn we nog op zoek naar een bestuurslid. Er lopen gesprekken.

Jaarverslag 2022

De secretaris leest het verslag van 2022 voor. Dit betrof oktober tot en met december 2022. De eerste drie kwartalen zijn in de ALV van oktober al behandeld en vastgelegd.

Financieel verslag

Ron geeft een toelichting op de financiën van 2022. Hij geeft een overzicht van de resultaten in de uitgaven en inkomsten. Er is € 5.000 uitgegeven en nagenoeg geen ontvangsten. Omdat er in 2022 geen contributie is geheven is het eigen vermogen met € 5.000 verminderd. Van € 18.000 naar € 13.000. De begroting voor 2023 laat zien dat de uitgaven € 7.000 zijn en daar staat eenzelfde bedrag aan inkomsten door contributie van 1400 leden tegenover.

Kascontrole

Nanny Bergers heeft de kascontrole gedaan. Zij zou dat aanvankelijk doen met de onlangs overleden Joke Bakker. Zij geeft aan dat door de corona en het overlijden van de penningmeester Quintijn Deenekamp geen kascontrole heeft plaatsgevonden vanaf 2019 tot heden. Zij heeft onlangs de controle bij Ron van de Pol gedaan die alles had voorbereid. De liquiditeitspositie ziet er goed uit, wel met de kanttekening dat er goed op de bestuurskosten gelet moet worden. Zij adviseert de vergadering om de jaarrekeningen van 2019 t/m 2022 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid. De vergadering gaat hierin mee.

Benoeming kascommissie 

Nanny heeft aangegeven niet op te gaan voor een tweede termijn. Riek van Manen en Dirk van Hierden zijn bereid gevonden om deze taak voor volgend jaar op zich te nemen.

Jaarplan 2023-2024

René geeft kort weer wat de plannen voor dit jaar en komend jaar zijn. Het centrumplan ten uitvoer brengen en de uitwerking van de Groene Slinger zijn de belangrijkste aandachtspunten. Ook is Vermeer genoemd omdat er dit jaar een samenwerking is met de Boeldag en PBV over de schilder Vermeer. Joke verteld de vergadering hierover.

Rondvraag

Leo Roelofs vraagt naar buurbook. Dit communicatiemiddel is destijds door Seinpost ingesteld, maar inmiddels achterhaald en niet meer representatief.

Jan van Ommering vraagt of we aan ledenwerving doen. Dat is inmiddels weer opgestart.

Wijnand Hazeleger vraagt naar de activiteiten bij Brons. Daar is aandacht voor bij het bestuur.

Ook wordt er gevraagd naar de voedselbank. We hebben destijds locaties aangedragen en verder bemoeien we ons er niet mee.

Dhr. de Jager vraagt vanuit het verslag van de laatste ALV naar het proces voor de plannen van de reconstructie van de Apeldoornsestraat. Na korte uitleg door de secretaris geeft de vergadering aan dat het verslag is vastgesteld en maant het bestuur daar verder niet op in te gaan.

Pauze

Presentatie over “Wat de Veluwe ons biedt, vind je elders niet”.

Jan van Middendorp van het IVN geeft een presentatie met mooie afbeeldingen van dieren, bossen, wateren, insecten en vogels die voorkomen op de Veluwe.

Sluiting

René bedankt een ieder voor zijn inbreng en een uitnodiging voor een drankje aan de bar en wenst ons wel thuis