N303 Voorthuizen: aanvullende informatie

In de laatste nieuwsbrief informeerden wij u over de nieuwe procedure hogere grenswaarde ten behoeve van de nieuwe rondweg Voorthuizen. Namens  Gedeputeerde Staten heeft Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) een ontwerpbesluit opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Aanleiding
Er is een geactualiseerd verkeersmodel  beschikbaar waardoor de verkeersgegevens zijn gewijzigd. Ook is er sinds 1 juli 2012 het nieuwe Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 van kracht. Hierdoor is het eerder vastgestelde ontwerpbesluit hogere waarden, dat van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 ter inzage heeft gelegen, achterhaald. De gewijzigde verkeersgegevens en het  nieuwe Reken- en Meetvoorschrift hebben gevolgen voor de geluidsbelasting op een aantal woningen. Dit maakt een nieuwe procedure voor het vaststellen van hogere waarden noodzakelijk.

Daarnaast is het ontwerpbesluit op enkele onderdelen gewijzigd door voortschrijdend inzicht en eerder ingediende zienswijzen.

Gevolgen
De wijzigingen hebben gevolgen voor de geluidbelasting op een aantal woningen. Een aantal woningen krijgt een hogere geluidbelasting en een woning lagere geluidbelasting op grond van de Wet geluidhinder. Bewoners van woningen waarvoor een hogere grenswaarde is vastgesteld ontvangen hierover binnenkort een brief van ODRN waarin zij geïnformeerd worden over het vervolgproces.

Zienswijzen
Van 18 maart 2014 tot 29 april 2014 kunnen belanghebbenden, (toekomstige) eigenaars, huurders of gebruikers, schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Degenen die in de vorige procedure zienswijzen hebben ingediend moeten dat, indien gewenst, in deze nieuwe procedure opnieuw doen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 18 maart 2014 tot 29 april 2014 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem en bij de gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 te Barneveld. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.bekendmakingen.gelderland.nl door bij ‘kenmerk’ 2012-014986 in te vullen.