De Rondweg is open

Maandag 25 november is de Heuvelrandweg open gegaan voor alle verkeer. Daarmee is de volledige rondweg geopend. Verkeer kan nu van oost naar west (en vice versa) en van noord naar zuid (en vice versa) om Voorthuizen heen. Hiermee hebben we naar verwachting meer rust in het centrum. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld voor evenementen het centrum (de Hoofdstraat) af te sluiten voor doorgaand verkeer. 

Vrijdag 22 november is de rondweg in zijn geheel officieel geopend. De komende maanden zal duidelijk moeten  hoe het verkeer gebruik gaat maken van deze weg om Voorthuizen heen. Als de rondweg open is, kunnen eindelijk ook de groenplannen van o.a. Plaatselijk Belang worden uitgevoerd, te beginnen met de Groene Slinger, waar begin 2020 de eerste schop de grond voor in zal gaan. 

De rond de opening van de rondweg kwam een aantal PB bestuursleden aan het woord in de Barneveldse Krant:

23 november: Barneveldse krant – Rondweg Voorthuizen officieel open

22 november: Barneveldse krant – Voorthuizen de grote winnaar bij aanleg rondweg

11 november: Barneveldse krant – Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig

 

Omleidingen bij afsluiting Baron van Nagellstraat

We kregen vanuit het projectbureau een overzichtskaart van alle omleidingen tijdens de afsluiting van de Baron van Nagellstraat vanaf de Verbindingsweg richting de snelweg

Kort samengevat komen de omleidingen hierop neer:

 • Fietsers kunnen gewoon doorfietsen over het ‘snelfietspad’ links langs de weg.
 • Automobilisten in de richting Amersfoort/Apeldoorn, worden omgeleid via de oprit van de A30/A1 (Omleidingsroute 4). Omgekeerd kan het verkeer vanuit Amersfoort/Apeldoorn ook weer de snelweg af via de afrit A30/Barneveld/Ede. (Omleidingsroute 3)
 • Automobilisten in de richting Barneveld worden omgeleid naar de Nijkerkerweg. Op de Nijkerkerweg kan men op de rotonde richting de Harsselaar of rechtdoor naar Barneveld.

Voor het beeld hierbij een overzichtskaart.

Klik op de link voor een vergroting.

De omleiding begint op 18 maart en duurt 4 weken. Op 15 april is de nieuwe weg berijdbaar en weer open.

Nieuws over start aanleg rondwegen

Het staat er dan toch eindelijk aan te komen. De aanleg van de Voortse Ring én van de Heuvelrandweg gaat van start.

De volgende video geeft een beeld van wat er allemaal gebeurt is en wat er gaat gebeuren vanaf het begin van 2019.

Wilt u meer informatie dan kunt u elke woensdag terecht tussen 15:30 uur en 17:30 uur bij het infocentrum aan de Baron van Nagellstraat 108.

Meer informatie over de rondwegen vindt u ook op de website van de Provincie Gelderland – Rondwegen Voorthuizen.

Op die website vindt u onder andere bovenstaande video en plattegronden van de Voortse Ring en de Heuvelrandweg.

De rondwegen, hoe moeten die gaan heten?

De gemeente Barneveld en Plaatselijk Belang Voorthuizen vragen jullie, inwoners van Voorthuizen, om mee te denken over de naamgeving van de westelijke rondweg om Voorthuizen en de verbindingsweg tussen de westelijke rondweg en de Apeldoornsestraat (nu nog genoemd als ‘Pootje Noord’).

 

Westelijke Rondweg Voorthuizen

De provincie Gelderland start naar verwachting in 2018 met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke aanleg van de westelijke rondweg om Voorthuizen. De nieuwe rondweg wordt aangelegd tussen de afrit Voorthuizen bij de A1 en de provinciale weg richting Putten (iets ten noorden van de begraafplaats Diepenbosch).

 

Noordelijke Rondweg Voorthuizen

Tussen de westelijke rondweg om Voorthuizen en de Apeldoornsestraat legt de gemeente Barneveld een verbindingsweg aan, de noordelijke rondweg (‘Pootje Noord’). De weg ligt ten noorden van Blankensgoed.

 

U mag meedenken!

De gemeente Barneveld en Plaatselijk Belang Voorthuizen vragen inwoners van Voorthuizen om mee te denken over passende namen voor de beide wegen. U kunt denken aan namen die met de historie te maken hebben, of op een andere manier passend zijn voor deze wegen. 

 

U kunt uw suggestie(s) tot 20 oktober doorgeven op verschillende manieren:

 

Via Plaatselijke Belang Voorthuizen:

Mail: info@plaatselijkbelang.nl

Post: Boshuisweg 7, 3881 SW Putten

 

Via Gemeente Barneveld:

Mail: communicatie@barneveld.nl

Post: Gemeente Barneveld, Postbus 63, 3770 AB Barneveld

 

N303 Voorthuizen: Inpassingsplan ter inzage

Op 17 december 2014 hebben Provinciale Staten (PS) van de provincie Gelderland het inpassingsplan voor de N303 Rondweg Voorthuizen gewijzigd vastgesteld. Het inpassingsplan ligt met de bijbehorende stukken van 9 januari 2015 tot en met 19 februari 2015 ter inzage. 

Het verkeer vanaf de N303 rijdt dwars door het dorp Voorthuizen. Met als gevolg opstoppingen, onveilige situaties en hinder voor omwonenden. Om dit probleem op te lossen heeft de provincie gekozen voor een westelijke rondweg om Voorthuizen. Dit plan is vastgelegd in het inpassingsplan Rondweg Voorthuizen N303. Het inpassingsplan maakt de aanleg van de westelijke rondweg om Voorthuizen planologisch/juridisch mogelijk.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
U kunt de stukken van het inpassingsplan van vrijdag 9 januari 2015 tot en met donderdag 19 februari 2015 inzien op de volgende plekken:

 • Bij de provincie Gelderland in het informatiecentrum in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Bij de Bibliotheek, Gerard Doustraat 52 te Voorthuizen, op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur, op woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.
 • Bij de gemeente Barneveld op het gemeentehuis, servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving, Raadhuisplein 2 te Barneveld, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur.
 • Bij de gemeente Nijkerk op het gemeentehuis, loket Bouw, Wonen en Vergunningen, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak, op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 tot 20.00 uur, telefoon 14033.
 • Digitaal op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=JURIDISCH met planidentificatie NL.IMRO.9925.IPN303Voorthuizen-VST1.

Wanneer en hoe kunt u beroep instellen?
Met ingang van 9 januari 2015 kan gedurende zes weken, dus tot en met 19 februari 2015, beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij Provinciale Staten naar aanleiding van het eerder gepubliceerde ontwerp-inpassingsplan N303 Rondweg Voorthuizen;
 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze bij Provinciale Staten in te dienen.

Overige belanghebbenden, die geen zienswijzen hebben ingediend, kunnen beroep aantekenen tegen alle wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerp besluit. Het beroepschrift dient te worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Verzoek voorlopige voorziening
Het inpassingsplan treedt in werking na afloop van de hiervoor genoemde termijn voor het indienen van beroep. Binnen deze termijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval wordt de werking van het inpassingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 – 426 44 26.

Toepassing Crisis- en herstelwet
Op het besluit van Provinciale Staten is afdeling 2 (Procedures) van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Voor wat betreft het indienen van een beroepschrift betekent dit dan:

 1. de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 2. de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

De Wro (Wet ruimtelijke ordening) bepaalt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet normaal gesproken binnen twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn. De beslistermijn wordt in dit geval door de Crisis- en herstelwet ingekort tot een half jaar.