Statuten

(hier ook als pdf te downloaden)

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “VERENIGING PLAATSELIJK BELANG VOORTHUIZEN”.
2. Zij is gevestigd te Voorthuizen, gemeente Barneveld.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:
a. behartiging van de belangen van de inwoners van het dorp Voorthuizen en omgeving;
b. het geven van advies in het belang van de bevolking;
c. het kanaliseren van de wensen welke onder de bevolking leven;
d. het onderhouden van contacten tussen de plaatselijke overheid en de bevolking;
e. het bevorderen van het aanzien van het dorp met inachtneming van de aard van de plaatselijke bevolking, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. Alle wettige middelen in het bijzonder door het organiseren van bijeenkomsten, waar de bevolking haar wensen kenbaar kan maken.

DUUR
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar en boekjaar lopen van één januari tot en met een en dertig december van elk jaar.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.
2. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
3. Donateurs zijn zij die:
a. door het bestuur alszodanig zijn toegelaten; en
b. zich jegens de vereniging verbinden tot het betalen van een jaarlijkse contributie.
4. Gewone leden zijn zij die:
a. zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld;
b. door het bestuur als zodanig zijn toegelaten; en
c. jaarlijks contributie betalen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene leden vergadering, al dan niet op voorstel van het bestuur. Alleen zij die wonen in Voorthuizen of omgeving en een aantoonbaar belang hebben kunnen gewoon lid worden.
5. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar.

Artikel 5
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid, hetgeen met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken slechts kan geschieden tegen het einde van een boekjaar, behoudens anders luidend besluit van het bestuur. Indien een lid gedurende twee achtereenvolgende jaren zijn contributie niet heeft betaald, wordt hij geacht zijn lidmaatschap te hebben opgezegd;
c. door opzegging namens de vereniging, hetgeen geschiedt door het bestuur, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling te zijn aangemaand, niet aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging voldoet of indien anderszins redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van redenen en heeft onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap ten gevolge;
d. door ontzetting (royement), indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende die termijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het beroep wordt ingesteld bij aangetekend schrijven aan het bestuur met vermelding van de gronden van het beroep.
e. behoudens het onder b bepaalde kan een lid zijn lidmaatschap niet opzeggen wegens verhoging van het contributiegeld.

GELDMIDDELEN
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere wettige baten.
2. Ieder gewoon lid een contributie waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 

BESTUUR
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, waaronder een voorzitter, een tweede voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursfuncties worden door het bestuur verdeeld. Het aantal bestuursleden wordt op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld. De functies van secretaris en penningmeester kunnen desverlangd worden gecombineerd.
2. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van die termijn.
3. Bestuursleden kunnen zelf hun ontslag nemen, mits met een opzeggingstermijn van tenminste één maand.
4. Jaarlijks treden tenminste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Het is niet mogelijk dat de voorzitter en de secretaris tegelijk aftreden. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.
5. Nieuwe bestuursleden worden gekozen uit een voordracht, welke bij de oproeping voor de verkiezingsvergadering door het bestuur aan de leden wordt toegezonden. Tegenkandidaten kunnen op schriftelijke voordracht van tenminste tien gewone leden tot uiterlijk de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
6. Bestuursleden mogen geen gemeenteraadslid zijn;
7. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks verlangen. Op de bestuursvergaderingen is het bepaalde in de artikelen 11 en 12 analoog van toepassing.

Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is bevoegd tot alle handelingen voorzover deze niet door de wet of deze statuten aan de algemene ledenvergadering zijn opgedragen. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd, maar is het verplicht binnen zes maanden een algemene ledenvergadering bijeen te roepen ter voorziening in de vacatures.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door: het gehele bestuur, of door hetzij de voorzitter en de secretaris tezamen; hetzij de voorzitter en de penningmeester tezamen. De tweede voorzitter kan de voorzitter terzake vervangen. Aan de penningmeester wordt schriftelijk volmacht verleend tot het innen van gelden en het beschikken over de kasgelden en de bank en girorekeningen van de vereniging, aan welke bevoegdheid bij het verlenen der volmacht beperkingen kunnen worden gesteld, welke door en aan derden kunnen worden tegengeworpen mits die beperkingen in het Verenigingsregister openbaar zijn gemaakt.
3. Het bestuur is gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken, welke bescheiden tien jaren lang dienen te worden bewaard.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, maar behoeft voor al deze rechtshandelingen de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, op het ontbreken van welke goedkeuring door en tegen derden beroep kan worden gedaan.

 

 

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10
1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste vijf dagen (de dag van de oproeping en vergadering niet meegerekend). De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden toe te zenden schriftelijke mededeling of plaatsing van de oproep in het verenigingsblad, of in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag of weekblad, welke oproep een agenda van de te behandelen onderwerpen bevat.
2. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen en de secretaris houdt notulen van het verhandelde.
3. Behalve de jaarvergadering worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht of tenminste een/tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden, dan wel indien dit minder is, tenminste vijf en twintig leden zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt/verzoeken. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van het in lid 3 bedoelde verzoek op een termijn van uiterlijk zes weken een algemene vergadering heeft uitgeschreven, kunnen verzoekers daartoe met inachtneming van het bepaalde in lid 1 zelf overgaan. Een aldus bijeengeroepen ledenvergadering wijst haar eigen voorzitter aan en kan rechtsgeldige besluiten nemen.

Artikel 11
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben één stem, behoudens het in artikel 5 bepaalde. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, met dien verstande dat een lid niet meer dan namens een ander lid als gevolmachtigde kan optreden.
2. Over zaken kan mondeling worden gestemd; over personen wordt schriftelijk gestemd. Blanco stemmen en ondertekende stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 3. Over voorstellen zaken betreffende wordt beslist met volstrekte meerderheid (dat is: meer dan vijftig procent) van geldige stemmen, voorzover deze statuten niet anders bepalen. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid van geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien tussen meer dan twee personen wordt gestemd en geen van hen de volstrekte meerderheid behaalt vinden herstemmingen plaats tussen diezelfde personen, met uitzondering van degene die bij de vorige stemming het minste aantal stemmen op zich verenigde, totdat een van hen de volstrekte meerderheid van stemmen behaalt. Bij staken van stemmen is de oudste in jaren gekozen.
5. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats:
a. wanneer de meerderheid der vergadering dit wenst; of
b. indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde wanneer één lid dit verlangt.

 

Artikel 12
Indien en zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen geldende voorschriften niet in acht genomen. Ten aanzien van statutenwijziging of ontbinding van de vereniging is het voorgaande alleen van toepassing indien het besluit met algemene stemmen wordt genomen.

JAARVERGADERING, JAARVERSLAG EN KASCOMMISSIE
Artikel 13
1. Binnen tien maanden na afloop van elk boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en verantwoording aflegt van het in het afgelopen jaar gevoerde bestuursbeleid.
2. Tijdens de jaarvergadering wordt over het door haar ingestelde onderzoek naar de financiële gang van zaken in het afgelopen boekjaar verslag uitgebracht door de kascommissie, bestaande uit twee leden, welke geen zitting hebben in het bestuur.
3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenst inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. De commissie kan zich bij het onderzoek der boeken desverlangd op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
4. Goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door de algemene vergadering, gehoord de kascommissie, strekt het bestuur tot décharge. Wordt de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 14
De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Het reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de wet of deze statuten.

COMMISSIES
Artikel 15
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en te allen tijde kunnen worden geschorst of ontslagen.
2. Onder de in dit artikel bedoelde commissies is niet begrepen de in artikel 14 lid 2 genoemde kascommissie, welke door de algemene vergadering wordt benoemd.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 16
1. Tot wijziging der statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde van het aantal stemmen in een algemene vergadering waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en tot welke vergadering werd opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, onder opgave van een samenvatting der voorgestelde wijzigingen.
2. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, dient tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering tot na afloop daarvan op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te worden gelegd.
3. Indien in gemelde vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan het besluit ongeacht het aantal dan aanwezige leden en met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldige stemmen, worden genomen in een tweede vergadering, welke uiterlijk dertig dagen maar niet eerder dan veertien dagen na eerstbedoelde vergadering dient te worden gehouden.
4. Een wijziging der statuten treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt, tot het verlijden van welke akte iedere bestuurder afzonderlijk bevoegd is met machtiging van het bestuur. De bestuurders zijn verplicht de gewijzigde statuten en een authentiek afschrift van de wijziging neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 17
1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten overeenkomstig het in de leden 1 en 3 van artikel 16 bepaalde ten aanzien van statutenwijzigingen. Bij de oproepingen dient te worden medegedeeld dat de ontbinding der vereniging zal worden voorgesteld.
2. Het bestuur is belast met de vereffening. Een batig saldo zal worden aangewend voor zodanig door de algemene vergadering aan te wijzen doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen dezer statuten van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.

ONVOORZIENE ZAKEN
Artikel 18
In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.