Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 16 april 2024

Plaats: Ontmoetingscentrum De Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:45 uur)


Verslag van de Algemene Ledenvergadering dinsdag 16 april 2024

Plaats: Ontmoetingscentrum de Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig zijn 33 personen, incl. bestuursleden

1) Opening.
De voorzitter René Hogeweg opent de avond met een ieder hartelijk welkom te heten. In zijn openingswoord gaat hij in op een paar actuele zaken. O.a. de inrichting van het centrum, de verpaupering van de gebouwen aldaar en de invoering van de automatische incasso’s en het up to date maken van het ledenbestand.
2) Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3) Mededelingen.
Er is één afmelding van oud voorzitter Gerard Hofs.
4) Verslag Algemene Ledenvergadering april 2023.
Rien de Jager ziet graag een door hem aangedragen aanvulling in de notulen verwerkt. De vergadering vindt de bewoordingen zoals in het verslag vastgelegd voldoende.
5) Bestuursverkiezing.
Voorgedragen als opvolger van Steef Vels is Ditske van de Vis. De vergadering stemt in met haar benoeming. Zij zal zich bezighouden met het buitengebied. Met applaus gaat de vergadering akkoord.
Als tweede wordt voorgedragen Jana van de Beek. Zij zal als jongste bestuurslid van de vereniging ooit zich gaan bezighouden met communicatie, specifiek met de website en sociale media als Facebook, linkedin en instagram. Ook Jana wordt ontvangen met een applaus.
6) Jaarverslag 2023.
De secretaris, Jan Overeem, leest het jaarverslag van 2023 voor. Er zijn geen vragen.
7) Financieel verslag 2023.
De penningmeester, Ron van de Pol, geeft een toelichting op de financiële resultaten van 2023. De begroting voor 2024 en de balans worden getoond en akkoord bevonden. Joke van de Veen geeft een toelichting op het project Vermeer. Er wordt gevraagd of het financiële verslag ook op de site komt. Dit is niet gebruikelijk. De penningmeester wordt met applaus bedankt voor zijn inspanningen.
8) Verslag kascontrolecommissie.
Riek van Maanen doet mede namens Dirk van Hierden verslag van de bevindingen van de kascontrole. Zij geeft aan dat er een getrouw beeld is van de financiën en verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Met applaus stemt de vergadering ermee in.
9) Benoeming kascontrolecommissie.
Dirk van Hierden wordt bedankt voor zijn werk als kascontrole lid. Michael Lodeweges zal zijn plaats innemen.
10) Presentatie jaarplan 2024-2025.
René presenteert het jaarplan 2024-2025. Hij gaat in op de ontwikkelingen in het centrum. Monique vertelt eea. over het cultuurplatform Voorthuizen wat in ontwikkeling is. Joke vertelt eea. over de Groene Slinger, tegelwippen en de voorlichtingsavond van het SLG voor de uitgifte van beplanting.
11) Rondvraag.
Rien de Jager vraagt naar het aantal leden. Ron geeft aan dat door de opschoning van het ledenbestand nu een schoon ledenbestand is. Door overlijden en corona was er drie jaar niets mee gebeurd. Michael Lodeweges vraagt hoe het zit met de toegangswegen. Hier zit vertraging op omdat eerst de hoofdontsluitingswegen aandacht krijgen Jan van Donkersgoed vraagt naar het doortrekken van de Holzenboschlaan. Dit kan nog niet, er moet eerst een plan liggen.
Jan van Norden vraagt naar de kunststof zwanen in het Molenveen. In oude stukken is de historie terug te lezen. Ditske geeft aan dat de wolf in het buitengebied grote problemen veroorzaakt.
12) Pauze.
13) Presentatie over “Op de grens van Veluwe en Vallei”.
Sjaak van Schaik van Westreenen adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling geeft een presentatie over de ontwikkelingen in het landelijk gebied om ons heen. Een heldere uiteenzetting over de stikstof, geur problematiek, bouwvlakken, wat kan wel en wat kan niet. Sjaak wordt bedankt voor zijn presentatie en inbreng.
14) Sluiting.
René bedankt een ieder voor de aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.

Jan Overeem, secretaris.