Update: Stand van zaken N303 Voorthuizen

Door aanscherping van de wetgeving voor stikstof, moest er nader onderzoek worden uitgevoerd. Hieronder leest u de stand van zaken van het project.  

Inpassingsplan
Om de rondweg te kunnen realiseren is een inpassingsplan nodig. Het ontwerp-inpassingsplan heeft eind 2012/begin 2013 ter inzage gelegen.  Hierop zijn 145 zienswijzen ontvangen. Parallel aan de inpassingsplanprocedure voor de westelijke rondweg heeft de gemeente Barneveld het bestemmingsplan voor de Noordelijke Rondweg Voorthuizen voorbereid. Dit is de verbinding tussen de Apeldoornsestraat en de toekomstige westelijke rondweg. Dit plan is inmiddels onherroepelijk: de Raad van State heeft de bezwaren die zijn gemaakt ongegrond verklaard.

Aanvullend ecologisch onderzoek
De provincie wil zorgvuldig omgaan met de aangescherpte wetgeving voor stikstof. Er is daarom aanvullend ecologisch onderzoek gedaan. De uitkomsten van het onderzoek wil de provincie toetsen aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): dit is een instrument van de rijksoverheid met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor stikstofproducerende economische activiteiten (zoals de aanleg van een rondweg) in en rondom Natura 2000-gebieden. Naar verwachting zal de PAS deze zomer worden vastgesteld. Hierna kunnen Provinciale Staten het inpassingsplan vaststellen.

Procedure hogere grenswaarden
Parallel aan de inpassingsplanprocedure wordt een hogere grenswaarde procedure doorlopen. In verband met de nieuwe Wet geluidhinder moet dit ontwerpbesluit hogere waarde worden aangepast. De wet bevat nieuwe reken- en meetvoorschriften. Na aanpassing van het ontwerpbesluit wordt de hogere grenswaarde procedure halverwege maart opnieuw gestart. Het ontwerpbesluit wordt dan weer ter inzage gelegd.