Uitnodiging ALV 12 april 2012

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2011, (via post verstuurd)
5. Jaarverslag 2011 van de secretaris, bijgevoegd
6. Financieel verslag 2011 van de penningmeester, (via post verstuurd)
7. Verslag kascontrolecommissie 2011
8. Benoeming kascontrolecommissie 2012
9. Voorstel contributieverhoging
10. Verkiezing bestuur
11. Presentatie jaarplan 2012/2013
12. Rondvraag
13. Pauze
14. Informatie over de nieuwe woonwijk Holzenbosch
15. Sluiting

Ten aanzien van punt 10:

  • Aftredend en herkiesbaar is de heer E.F. la Roi.
  • Aftredend en niet herkiesbaar is de heer M.A. Schuit.
  • Voor vervulling van de reeds bestaande vacante bestuursfunctie draagt het bestuur de volgende leden voor: De heer L. Roeloffs en J. van Beek.
  • Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op https://plaatselijkbelang.nl/wp-content/uploads/2009/06/STATUTEN_PBV.pdf

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

M.A. Schuit
Secretaris