René Hogeweg interim-voorzitter

Door de Covid-19 perikelen kon de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Voorthuizen in april jl. niet doorgaan. In deze vergadering stond onder andere een bestuurswisseling op de agenda. Onze voorzitter, Leo Roeloffs, is per dit jaar aftredend en na negen jaar bestuurslidmaatschap, niet meer herkiesbaar. Het bestuur had René Hogeweg gepolst om bestuurslid te worden. Daar was hij toe bereid. Omdat de ledenvergadering niet heeft kunnen plaatsvinden, kon René niet verkozen worden.

Vanwege het belang van een aantal projecten, die op dit moment in ons dorp worden uitgevoerd – denk aan het centrumplan en de groene slinger en onze rol daarin, vindt het bestuur het wenselijk dat René wordt toegevoegd aan het bestuur. René zal als interim-voorzitter fungeren. Op een later moment, in de ledenvergadering, zal afscheid genomen worden van Leo en zal René voorgesteld worden aan de leden om verkozen te worden als bestuurslid.

Het Bestuur

Plaatselijk Belang Voorthuizen