Nieuwjaarstoespraak

Toespraak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Plaatselijk Belang Voorthuizen door voorzitter Gerard Hofs.

Dames en heren, iedereen hartelijk welkom hier bij Marco Goorhuis in café de Moriaan en nogmaals de beste wensen. Vanavond nieuwe opzet nieuwjaarsbijeenkomst, samen met de Ondernemers Vereniging Voorthuizen. Het eerste gedeelte van de avond  neemt PBV voor haar rekening daarna overlopend in de OVV. 

Wat gaat het nieuwe jaar ons en het dorp Voorthuizen brengen?

Het afgelopen jaar is snel gegaan. De situatie in de wereld is er ten opzichte van de afgelopen jaren niet beter op geworden. Hier hebben wij helaas geen invloed op. Eén van de  gevolgen is dat er een aantal vluchtelingen in ons dorp zijn komen wonen. Tijdens de vorige nieuwjaarsreceptie kon ik nog een aantal afgeronde successen melden. Helaas hebben wij die het afgelopen jaar niet gehad. 2016 is dan ook voor PBV een rustig jaar geweest.

Maar dat is Stilte voor de Storm. Want er komt behoorlijk wat actie in ons dorp. Zoals o.a. nieuw dorpshuis ’t Trefpunt, woningbouw, infrastructuur rondwegen en dan niet te vergeten de Dorpsvisie.

Een aantal van deze thema’s laat ik even de revue passeren.

  1. Wonen

Net als vorig jaar vragen wij hier aandacht voor. Voor wat betreft ouderen 50+  zijn er de afgelopen periode een aantal appartementen-complexen geopend en wel;

  • 21 sociale appartementen op de hoek Apeldoornsestraat /Sportparkstraat
  • 22 sociale/vrije appartementen aan de van den Berghlaan tegen over Nieuw Avondrust en
  • 8 senioren woningen/appartementen Nieuwe Kampstraat.

Een mooie inhaalslag die hart nodig was gezien de behoefte die er was en is en bij lange na nog niet in voorzien kon worden. Vervolg is zeker nodig.

Dan de nieuw te bouwen woonwijk Holzenbosch. Zoals ik ook vorig jaar gemeld heb. Zit het hier niet mee. Inmiddels heeft Holzenbosch al een aantal jaren vertraging opgelopen. De nieuwe wijk laat op zich wachten. Gelukkig gaat het nu wel de goede kant op. Zoals het er nu echter naar uitziet zal er in de loop van dit jaar met de bouw begonnen gaan worden. Gelukkig gaat de bouw van een aantal van de woningen wat naar voren gehaald worden. Als bestuur zijn we bijzonder content met de toekomstige bouw van de nieuwe  wijk  de Wikselaarse Eng. 160 woningen (sociale huur en koop vanaf  €.170.000,=.) waar jongeren uit ons dorp op zitten te wachten. Start 1e fase wellicht eind van dit jaar. 

Volgens de rapportage Faseren en Doseren woningbouw van de gemeente Barneveld zijn er voor ons dorp in 2017, 93 en in 2018, 210 nieuwbouwwoningen gepland. Voor 2019 zal een belangrijk deel van de nieuwbouw in Voorthuizen (locaties Holzenbosch en Wikselaarse Eng) plaatsvinden met een inhaalslag voor sociale woningbouw.

Door realisering van deze nieuwe woonwijken gaat ons dorp -na een groot aantal jaren van stilstand- gelukkig weer groeien. Goed voor het winkelbestand, de voorzieningen en de (sport)verenigingen

2. De infrastructuur; de Westelijke omleiding incl. de Noordelijke omleiding (Pootje Noord).

Ook hier zien we een groot aantal bewegingen. Het tracé is vastgesteld,  panden worden gesloopt, bomen gekapt, kabels en leidingen worden verlegd en archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Onteigeningsprocedure is gestart. Dit jaar start de aanbesteding en vindt de gunning hoofdaannemer plaats. Medio 2018 zal er begonnen worden met de aanleg van de rondweg inclusief Pootje Noord. De Provincie Gelderland heeft gelukkig een inspanningsverplichting zodat er druk op staat. Deze omleiding zal nog al  wat consequenties voor ons dorp hebben en dan vooral voor het centrum. Door de gemeente Barneveld zal er een klankbordgroep worden samengesteld die zich o.a. met de infrastructuur centrum dorp gaat bezig houden.

3e  en laatste punt: De Dorpsvisie van Droom ….. naar Visie

Vorig jaar op 9 februari hebben wij als bestuur een eerste blik op een mogelijk toekomstbeeld van Voorthuizen met de burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld gedeeld.

Met het vervolg dat een brede projectgroep al vanaf de zomer voorbereidingen aan het treffen en aan het inventariseren is.  Ja wij willen met de inwoners van ons dorp een dorpsvisie ontwikkelen het gaat dan vooral om de leefbaarheid en ontwikkelingen in en rondom ons dorp.

De Dorpsvisie zal als leidraad gebruikt gaan worden voor de Strategische Visie van de Gemeente Barneveld. Samen met de gemeente, de OVV, de LTO, Participatiesamenleving en de Kon. Nederlandse Heide Mij zal er op zaterdag 25 maart 2017 een visie dag voor Voorthuizen georganiseerd worden.De dorpsvisie kan alleen slagen als zo veel mogelijk inwoners hun wensen en ideeën aan ons doorgeven. Er zijn diverse mogelijkheden om van u te laten horen. Dus hierbij de oproep aan allen om dit te doen.

Ja; ons dorp is in ontwikkeling.  Er gaat de komende jaren veel gebeuren.

Ik ga afsluiten. PBV zal zich  blijven inzetten voor de belangen van ons  dorp. En wij willen de goede contacten die er met veel partijen zijn, blijvend  onderhouden. Daar waar mogelijk dienen wij gezamenlijk op te trekken om onze doelstellingen te realiseren.

Namens het bestuur van PBV wil ik U allen hartelijk bedanken voor uw komst.