Nieuwjaarstoespraak 2013 door Gerard Hofs

Dames en heren iedereen hartelijk welkom, hier bij Crescendo, in het muziekhart van Voorthuizen, waar wij gezamenlijk de nieuwjaarsreceptie houden en natuurlijk het mag nog, voor een ieder de beste wensen voor het nieuwe jaar 2013. Wat een activiteiten hier, lampionoptocht, schaatsbaantje en nieuwjaarsconcert fantastisch, ja dat kan allemaal in Voorthuizen.
Een jaar is zo weer voorbij.

We zitten nog steeds in een economische recessie en het gaat allemaal veel langer duren dan wij dachten. Veel onzekerheid,  alles staat onder druk. Ook de gemeente Barneveld heeft met de  economische recessie te maken.

Wij als PBV merken dit ook. Projecten lopen vertraging op of worden niet of maar gedeeltelijk uitgevoerd. Belangrijk is het om de faciliteiten, die we in ons dorp hebben, te behouden. Verenigingen ontvangen inmiddels ook geen subsidie meer van de gemeente. De gemeente wil haar tarieven voor gebruik sportaccommodaties marktconform aanpassen/verhogen. Tevens lopen de kantineopbrengsten  terug. Hierdoor komen de financiën van de verenigingen onder druk te staan. De contributies mogen echter niet verder verhoogd worden anders gaan er leden afhaken.

Dan nu een aantal lopende projecten:

1e Het 25 meter zwembad

Dit dossier heeft al een behoorlijk historie. In oktober j.l. kwam de gemeente met het plan naar buiten. Voorthuizen krijgt een nieuw 25 meterzwembad, het is overdekt en het gehele jaar geopend. Kosten ongeveer 4 miljoen euro. Bij de financiering dienen de jaarlijkse lasten binnen de kaders, die de gemeenteraad gesteld heeft, te blijven. Zo het er nu naar uit ziet gaat dat lukken. De verwachting is dat het nieuwe zwembad eind 2014 haar deuren zal openen.

2e Rondweg Voorthuizen

De Rondweg N303 is al ruim 40 jaar onderwerp van gesprek. Hoe moeilijk de rondweg in het dorp ligt  bleek wel weer tijdens de extra algemene ledenvergadering die wij 27december j.l. hebben gehouden. 60 % van de aanwezige leden wil geen rondweg. Wij, als bestuur hadden graag verschillende verbeterpunten bij de Provincie willen aandragen, maar gezien de uitkomst van de ledenvergadering is dat niet meer mogelijk. Het bestuur gaat de provincie d.m.v. een zienswijze informeren dat er geen draagvlak is voor deze omleiding.

3e Behoud/ Nieuwbouw Bibliotheek

Afgelopen jaar hebben wij diverse keren tijdens commissie vergaderingen ingesproken. We hebben onze bezwaren tegen gedeeltelijk sluiting steeds kenbaar gemaakt en met succes. De bibliotheek vinden wij een belangrijke primaire voorziening voor al onze inwoners zowel jong als oud. We moeten er toch niet aan denken dat wij hiervoor naar Barneveld moeten. De huidige vestiging zal binnen afzienbare tijd worden gesloten. Verplaatsing naar het dorpshuis “Trefpunt is i.v.m. ruimtegebrek helaas niet mogelijk. Er wordt gezocht naar een andere locatie in het dorp.

4e Verkeer

Tijdens de vorige nieuwjaarsreceptie konden we melden,dat de aanpassing van de kruising Apeldoornsestraat-Hoofdstraat- Molenweg uitgevoerd zou gaan worden. Helaas gaat dit voorlopig niet door. De gemeente heeft afgezien van het uitbreiden van de 30km zone op de Apeldoornsestraat en de Molenweg. Wel gaat de gemeente, mede op verzoek van het wijkplatform Voorthuizen-Centrum, over om het bestaande plateau uit te voeren in asfalt.

Al jaren vragen wij aandacht voor de fietsers van en naar Barneveld en het gaat dan vooral om  scholieren. Bij de plannen van de ontsluiting van Columbizpark was hier ook, na het indienen van een zienswijze, onvoldoende aandacht voor. Nadat wij  een bezwaarschrift bij de Raad van Staten hadden ingediend, werd op ons verzoek, om te komen tot een veilig fietspad van en na Barneveld ingegaan. Het is ontzettend belangrijk dat onze kinderen zo veilig mogelijk van en naar Barneveld kunnen fietsen. De aftrap om te komen tot een zgn. fietssnelweg heeft inmiddels plaatsgevonden.

5e Wonen

De wijk Holzenbosch:  De huizenmarkt zit al een tijdje op slot. Door de economische crises heeft dit plan vertraging opgelopen. Binnenkort gaat er echter wel gestart worden met de klankbordgroep, waarin wij ook participeren. Er is wel veel vraag, maar dan naar goedkope huurwoningen. En zeker voor starters en  50 plussers.

Twee projecten namelijk: 1e Project Blankensgoed. Helaas gaat de bouw van A.H. met de daarbij behorende 28 appartementen in de sociale sector niet door. Dit is een behoorlijke tegenvaller. Want dit belemmert de doorstroming op de huizenmarkt en er ontstaat zo ook geen werkgelegenheid.

Dan het 2e project; De bouw van appartementen op de hoek van de Apeldoornsestraat en de Sportparkstraat. Door de gemeenteraad is het toegangsbesluit coördinatieregeling bouwplan voor de bouw van 21 huurappartementen genomen en we hopen dat dit plan, dat al jaren loopt, geen verdere vertraging zal ondervinden zodat er binnen een jaar begonnen kan worden met de bouw van dit complex.

Ik ga afsluiten.

Dit jaar en wel op 21 februari viert  Plaatselijk Belang haar 90 jarig bestaan. Wij willen hier via de media aandacht aan schenken en zullen, indien mogelijk, het 1923e lid in het zonnetje  zetten. Onze burgemeester is vanavond in ons midden. Binnenkort komt u in Voorthuizen wonen. U bent een burgemeester, die zeer betrokken is bij de gemeenschap. Veel betrokken Voorthuizenaren zijn lid van PB en wij willen u hierbij dan ook het lidmaatschap van onze vereniging aanbieden.

Zoals u al vernomen heeft, ligt er nog voldoende werk op ons te wachten. Wij zullen ons blijven inzetten voor de belangen van ons dorp. Wij als bestuur van Plaatselijk belang kunnen dit niet alleen en niet denken o plaatselijk belang regelt het wel. Belangrijk is dat inwoners zich laten horen en zeker als een aantal primaire faciliteiten  ter discussie staan.

Namens het bestuur van PBV en Crescendo mag ik U – nu al – allen hartelijk bedanken voor uw komst!