N303 Voorthuizen: Inpassingsplan ter inzage

Op 17 december 2014 hebben Provinciale Staten (PS) van de provincie Gelderland het inpassingsplan voor de N303 Rondweg Voorthuizen gewijzigd vastgesteld. Het inpassingsplan ligt met de bijbehorende stukken van 9 januari 2015 tot en met 19 februari 2015 ter inzage. 

Het verkeer vanaf de N303 rijdt dwars door het dorp Voorthuizen. Met als gevolg opstoppingen, onveilige situaties en hinder voor omwonenden. Om dit probleem op te lossen heeft de provincie gekozen voor een westelijke rondweg om Voorthuizen. Dit plan is vastgelegd in het inpassingsplan Rondweg Voorthuizen N303. Het inpassingsplan maakt de aanleg van de westelijke rondweg om Voorthuizen planologisch/juridisch mogelijk.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
U kunt de stukken van het inpassingsplan van vrijdag 9 januari 2015 tot en met donderdag 19 februari 2015 inzien op de volgende plekken:

  • Bij de provincie Gelderland in het informatiecentrum in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
  • Bij de Bibliotheek, Gerard Doustraat 52 te Voorthuizen, op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur, op woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.
  • Bij de gemeente Barneveld op het gemeentehuis, servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving, Raadhuisplein 2 te Barneveld, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur.
  • Bij de gemeente Nijkerk op het gemeentehuis, loket Bouw, Wonen en Vergunningen, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak, op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 tot 20.00 uur, telefoon 14033.
  • Digitaal op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=JURIDISCH met planidentificatie NL.IMRO.9925.IPN303Voorthuizen-VST1.

Wanneer en hoe kunt u beroep instellen?
Met ingang van 9 januari 2015 kan gedurende zes weken, dus tot en met 19 februari 2015, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij Provinciale Staten naar aanleiding van het eerder gepubliceerde ontwerp-inpassingsplan N303 Rondweg Voorthuizen;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze bij Provinciale Staten in te dienen.

Overige belanghebbenden, die geen zienswijzen hebben ingediend, kunnen beroep aantekenen tegen alle wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerp besluit. Het beroepschrift dient te worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Verzoek voorlopige voorziening
Het inpassingsplan treedt in werking na afloop van de hiervoor genoemde termijn voor het indienen van beroep. Binnen deze termijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval wordt de werking van het inpassingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 – 426 44 26.

Toepassing Crisis- en herstelwet
Op het besluit van Provinciale Staten is afdeling 2 (Procedures) van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Voor wat betreft het indienen van een beroepschrift betekent dit dan:

  1. de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
  2. de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

De Wro (Wet ruimtelijke ordening) bepaalt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet normaal gesproken binnen twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn. De beslistermijn wordt in dit geval door de Crisis- en herstelwet ingekort tot een half jaar.