Inpassingsplan Rondweg

De provincie Gelderland gaat een westelijke rondweg aanleggen om Voorthuizen. Momenteel wordt hiervoor een inpassingsplan opgesteld.

Inpassingsplan geeft aan waarvoor grond is bestemd
Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In een inpassingsplan wordt geregeld waarvoor gronden gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden, zodat u weet wat er mogelijk wordt in de toekomst. Het inpassingsplan kent bestemmingen toe aan de betreffende gronden waarmee de aanleg van de rondweg planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt.

Inpassingsplan en wegontwerp
Het inpassingsplan is de juridische vertaling van het wegontwerp. Dit wegontwerp is veel gedetailleerder dan de kaart bij het inpassingsplan. Op het wegontwerp is bijvoorbeeld te zien hoe breed de weg (het asfalt) in werkelijkheid wordt; in het inpassingsplan is de strook bestemd voor verkeer veel breder. Onder de bestemming ‘verkeer’ van het inpassingsplan vallen namelijk ook de berm, de bermsloot en de landschappelijke inpassing.

Voorontwerp-inpassingsplan
Op 29 maart 2012 heeft de provincie het voorontwerp-inpassingsplan (VOIP) gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Het VOIP is ook voorgelegd aan wettelijke adviseurs, zoals de gemeente en het waterschap. De reacties van inwoners op het VOIP zijn beantwoord in een reactienota. Het VOIP en de reactienota kunt u bekijken via www.gelderland.nl/n303-voorthuizen, op de pagina ‘inpassingsplan’.

Voortgang
Op basis van alle reacties wordt momenteel een ontwerp-inpassingsplan gemaakt. Ook is de provincie bezig met het opstellen van een landschapsplan. Hiervoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd. In het landschapsplan komen aspecten als flora, fauna, landschap, cultuurhistorie, ecologie, bodem en water aan de orde. Doel is dat de rondweg op een manier wordt ingepast die recht doet aan de kenmerken en de historie van de omgeving.

Eind 2012 wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Hierover kunt u dan een zienswijze indienen. Begin 2013 wordt het inpassingsplan naar verwachting definitief vastgesteld door Provinciale Staten.