Dorps TV in Voorthuizen

Wat in omliggende plaatsen als Achterveld en Hoogland is gelukt, moet ook in Voorhuizen realiseerbaar zijn, namelijk DorpsTV.

Piet Fabriek, een initiatiefrijke dorpgenoot heeft plannen opgevat om dit te gaan realiseren. Er is namelijk genoeg te melden over het mooie Voorthuizen.  Plaatselijk Belang steunt dit initiatief van harte en draagt dit een warm hart toe.

Techniek
Weliswaar ligt er in Voorhuizen nog geen glasvezelkabel, maar dat is niet zo’n probleem want het inrichten van DorpsTV loopt via internettoepassingen. Eerst als via internet een goede infrastructuur van aanlevering en verwerking van beeldmateriaal tot stand is gebracht en er voldoende kwaliteitsniveau is behaald, kan naast de uitzendingen die via internet (website, facebook en twitter) plaatsvinden ook met de utzendingen via de glasvezelkabel worden gestart.

DorpsTV, ook regelmatig als maatschappelijke TV aangeduid, wordt gemaakt door en voor de dorpsbewoners en levert een waardevolle bijdrage aan het sociale- en verenigingsleven.

DorpsTV gaat over wat er in het dorp speelt, zoals gebeurtenissen, evenementen, festiviteiten en allerlei andere onderwerpen waarvan het beeldmateriaal door de dorpsbewoners zelf wordt aangeleverd of door medewerk(st)ers van de zender wordt vervaardigd.

Vrijwilligers
Het opzetten en het slagen van DorpsTV is afhankelijk van veel factoren, waarvan de inzet en medewerking van gemotiveerde vrijwilligers en betrokkenheid van de dorpsinwoners van cruciaal belang zijn. Alleen als er voldoende inwoners van Voorthuizen DorpsTV een warm hart toedragen heeft het zin met DorpsTV Voorthuizen van start te gaan.

Ondersteuning bij dit project wordt verleend door de Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort (SBNA).

Alles staat op dit moment echter nog in de kinderschoenen. Om verder te kunnen komen, is het noodzakelijk dat er meer vrijwilligers uit Voorthuizen bij dit project betrokken raken. Zo is er op dit moment behoefte aan enkele ambassadeurs en een viertal leden voor de redactieraad.

Spreekt DorpsTV Voorthuizen u aan en wilt u uw bijdrage aan de oprichting leveren, neem dan contact op met dorpstvvoorthuizen@gmail.com.

Op dit e-mailadres kunt u ook terecht om te vragen naar aanvullende schriftelijke of telefonische informatie.

Laat DorpsTV Voorthuizen mede door uw aanmelding en belangstelling een verrijking worden voor het sociale- en maatschappelijke leven van Voorthuizen.