Plaatselijk Belang spreekt in bij de gemeenteraad

Namens Plaatselijk Belang en in het belang van Voorthuizen als leefbaar dorp, heeft René Hogeweg ingesproken tijdens een vergadering van de Commissie Grondgebied van de Gemeenteraad Barneveld

Het onderwerp was: Rapport Verkeer- en Parkeeronderzoek Centrum Voorthuizen

 

Voorthuizen, 26 januari 2023

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Plaatselijk Belang Voorthuizen ziet graag dat er nu op zeer korte termijn stappen worden genomen waarbij uitvoering wordt gegeven aan de adviezen uit het voorliggende rapport (Verkeer- en Parkeeronderzoek Centrum Voorthuizen. red.).

Als Gemeenteraad stelde u vorig jaar de Centrumvisie vast. Vanuit die visie zouden we gezamenlijk aan de slag gaan, om ons centrum mooier en leefbaarder te maken. We zijn inmiddels maanden verder en er is ogenschijnlijk weinig gebeurd. De uitkomst van het verkeer- en parkeeronderzoek werd gepresenteerd als verrassend en er werd verondersteld dat de Centrumvisie ingehaald was. Niets is minder waar! Het rapport geeft volop mogelijkheden om te doen wat we allemaal willen: aan de slag gaan met het centrum!

In onze reactie op het rapport hebben we aangegeven achter de conclusies en aanbevelingen te staan en dat er nu gestart moet worden met de uitvoering daarvan. Daarnaast is een verbod voor vracht- en landbouw/loonwerkersverkeer op de Hoofdstraat wederom aangekaart. Aan de slag dus!

Onze zorg is dat er te veel wordt gekeken naar wat niet kan, of zou kunnen, en te weinig naar wat wel kan. De ambtelijke reacties geven aanleiding daarvoor: als voorbeeld: een verbod of vrachtverkeer zou niet te handhaven zijn…. dè dooddoener bij uitstek om zaken niet aan te pakken.

Een andere zorg is dat inspraak wordt verward met gelijk krijgen. Naar elkaar luisteren en met elkaar aan de slag is hier het credo en dat is ook de reden dat we graag mee aan het stuur zitten in de regiegroep.

 

Dank u wel.

René Hogeweg

 

Windmolens?

Het mogelijk plaatsen van windmolens bij Zeumeren geeft heel wat commotie in ons dorp!

Het bestuur van PBV heeft op 11 mei ingesproken bij de commissie Grondgebied om aandacht te vragen voor inspraak van de Voorthuizenaren op het besluitvormingsproces.

Ook gaven we het idee mee om het onderzoek dat van start gaat om te kijken of het een haalbaar plan is van te voren te bespreken met de belanghebbenden: wat vinden de Voorthuizenaren dat er onderzocht moet worden om te komen tot gedegen besluitvorming?

Hierop is positief gereageerd door de wethouder de Kruijf en gisteren zijn we als bestuur bij een bijeenkomst geweest waarop een nieuw proces en de te onderzoeken onderwerpen zijn besproken. Het resultaat:

  • Het onderzoek zal uitgebreid worden met een aantal zorgen die de verschillende belanghebbenden hebben.
  • Het proces is zodanig aangepast dat er gesprekken zullen zijn t.a.v. het onderzoek en de besluitvorming met de belanghebbenden.

Wij als Plaatselijk Belang wilden aan tafel zitten in dit proces en dat is gelukt. Daar zijn we blij mee! Voor ons is belangrijk dat de stem van Voorthuizenaren meegenomen worden. Voor het nieuwe proces, klik hier

.

Om het onderwerp uitgebreider te bespreken met onze leden zullen we op korte termijn een ALV organiseren. Dit doen we het liefst als de eerste resultaten van de onderzoeken er zijn, dan weten we waar we over praten.

Alle leden worden dan natuurlijk uitgenodigd!

Inspreeknotitie N303

Afgelopen maandag heeft Plaatselijk Belang, tijdens een drukbezochte hoorzitting in het gemeentehuis in Barneveld, de volgende inspreeknotitie onder de aandacht gebracht.

Inspraakreacties

Hieronder vindt u alle (vanaf november 2013) inspraak-/ inspreek reacties die het bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen heeft gehouden bij de gemeente Barneveld. Wel zo overzichtelijk!
(getal = jaar-maand-dag v/d inspraak)