Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Donderdag 23 september 2021

Plaats: Ontmoetingscentrum de Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering april 2019.
 5. Jaarverslag 2019 en 2020.
 6. Financieel verslag 2019 en 2020.
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Presentatie jaarplan 2021-2022.
 10. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Elvia van den Berg (2021)en Leo Roeloffs (2020) Aftredend en herkiesbaar Jan Overeem (2020) en Joke van de Veen (2021) Zij stellen zich herkiesbaar.
  Voorstel kandidaten: Marjolein Brunekreef, Rene Hogeweg en Rob Meijer.
  Evt. tegenkandidaten kunnen worden ingediend bij de secretaris tot 20 september 2021.  
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Presentatie van de Centrumvisie door Lars Pijlman van Seinpost en Jan Wessels van de gemeente Barneveld.
 14. Sluiting

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aanwezig zou kunnen zijn.

Het bestuur
Plaatselijk Belang Voorthuizen