Algemene Leden Vergadering 2015

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 9 april 2015

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda
1.    Opening

2.    Vaststellen agenda

3.    Mededelingen

4.    Verslag Algemene Ledenvergadering 2014 (wordt nagestuurd)

5.    Jaarverslag 2014 van de secretaris (wordt nagestuurd)

6.    Financieel verslag 2014 van de penningmeester (wordt nagestuurd)

7.    Contributie inning

8.    Verslag kascontrolecommissie 2014

9.    Benoeming kascontrolecommissie 2015

10. Verkiezing bestuur

11. Presentatie jaarplan 2015/2016

12. Rondvraag

13. Pauze

14. Presentatie door de heer Bertil Rebel (communicatie-adviseur van de Gemeente Barneveld)

15. Sluiting

  • Ten aanzien van punt 10: Aftredend en herkiesbaar zijn de volgende personen: de heer Erwin la Roi en de heer Leo Roeloffs. Aftredend en niet herkiesbaar: de heer Jaap van Beek.
  • Tussentijds aftredend mevrouw Nanny Bergers.

Voor vervulling van de vacante bestuursfuncties draagt het bestuur de volgende leden voor : mevrouw Elvia van den Berg en de heer Quintijn Deenekamp.

Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op www.plaatselijkbelang.nl

→ De bijbehorende stukken zoals Financieel verslag, Jaarverslag en Verslag ALV 2014 worden separaat toegestuurd ivm privacy.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Gon van Ommen, secretaris