Verslag van de Algemene Leden Vergadering 18 oktober 2022

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 18 oktober 2022 in de Eng in Voorthuizen

Aanwezig: 40 leden incl. bestuursleden.

Opening

René opent de vergadering door eenieder welkom te heten.

Verslag ledenvergadering 2021

Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering.

Jaarverslag van september 2021 tot heden, 18 oktober 2022

Jan leest verslag voor. N.a.v. wordt de vraag gesteld of het bekend is of er een verhoogd  plateau op de kruising Apeldoornsestraat/ Roelenengweg komt. Ja, er komt een verhoogd plateau van 8 cm.

Financieel verslag

Op de PowerPoint wordt het financieel verslag getoond van de jaren 2019 tot en met 2021. René geeft een toelichting. Een vraag wordt gesteld over het huidige vermogen en het verloop hiervan omdat er twee jaar geen contributie is geheven. René noemt het bedrag en geeft aan dat de contributie inning anders zal gaan verlopen. Iedereen krijgt een brief met de vraag om een SEPA-formulier in te vullen en daardoor een automatische incasso af te geven. Mevr. Bakker vraagt naar het ledenaantal. Ongeveer 1.750 leden op dit moment. Opgemerkt wordt dat niet iedereen een uitnodiging heeft gehad voor de ledenvergadering. Dhr. Van Hierden zou alle Voorthuizenaren lid willen maken. Goed plan, maar mensen zullen zich moeten aanmelden. De brief met SEPA is in de maak en zal in november bezorgd worden.

Kascontrolecommissie

Mevr. Joke Bakker en Mevr. Nanny Bergers hebben toegezegd de kas te willen controleren. Door een misverstand is het nu nog niet gebeurd en zij zullen gevraagd worden medio 2023 om de jaren 2019 tot en met 2022 te controleren. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Afscheid en welkom

We nemen afscheid van Rob Meijer en Erik Runhaar. Rob heeft tussentijds om persoonlijke redenen afscheid genomen en is niet aanwezig. Hij zal een boeket krijgen. Tevens nemen we afscheid van Erik Runhaar die 6 jaar bestuurslid is geweest en de website verzorgd heeft en zijn inbreng heeft gegeven. Hij wil zijn kwaliteiten nu inzetten op andere plaatsen. Hij wordt bedankt voor zijn inzet met een boeket. Erik geeft aan het werk met plezier en passie te hebben gedaan ook op momenten als we als bestuur veel tegenwind hadden! Monique Klatt heten we welkom als nieuw bestuurslid en zij stelt zich voor aan de vergadering.

Rondvraag

Mevr. Bakker vraagt naar de ontwikkelingen rond de skatebaan bij de Heuvelrand. René geeft aan ermee bezig te zijn met andere organisaties en de politiek.

Een vraag wordt gesteld of wij contacten hebben met het Gelders Landschap n.a.v. de plannen bij de Heuveltjes. We zijn bij de bijeenkomst geweest en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wilco van de Kamp vraagt naar contacten over de centrumvisie. René geeft aan dat de regie bij de gemeente ligt. Wilco geeft aan dat de bewoners van de Koninginnelaan ook mee willen denken. René zegt dat we als PBV ervoor waken dat de inwoners/ belanghebbenden aangehaakt blijven of worden.

Dhr. Rien de Jager heeft enkele vragen en opmerkingen en deze worden beantwoord.

Dhr. Evert Brom vraagt naar het verzet tegen de windmolens. Wij hebben in 2017 aangegeven ons te willen inzetten om de kans minimaal te maken om windmolens te krijgen. Wat heeft het PBV verder gedaan is zijn vraag? René geeft aan dat we uit de pers lezen dat we voorlopig geen windmolens krijgen en daarom geen urgent onderwerp is. Volgens Brom heeft de gemeente de deur wagenwijd opengezet voor windmolens in Barneveld. PBV is in die tijd onzichtbaar geweest door niet te reageren op de structuurvisie wind die destijds is vastgesteld. Waarvan akte.

Pauze

Presentatie

Na de pauze heet René, dhr. Bennie Wijnne, wethouder van de gemeente Barneveld welkom om een inleiding te verzorgen over hoe Voorthuizen (Barneveld) er in 2040 uit zal zien.

Bennie Wijnne geeft de visie die Barneveld heeft opgesteld weer en er worden enkele vragen gesteld.  René bedankt de wethouder voor zijn bijdrage en we hopen dat Voorthuizen in alle opzichten een “graantje” zal meepikken.

Sluiting

René bedankt de aanwezigen en wenst ons wel thuis en nodigt eenieder uit om een drankje te nuttigen.