Uitnodiging ALV

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering dinsdag 9 mei 2017

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda
 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2016, bijgevoegd
 5. Jaarverslag 2016 van de secretaris, bijgevoegd
 6. Financieel verslag 2016 van de penningmeester, bijgevoegd
 7. Verslag kascontrolecommissie 2016
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2017
 9. Verkiezing bestuur
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Dorpsvisie
 13. Sluiting

Ten aanzien van punt 9:

 • Aftredend en niet herkiesbaar zijn de volgende personen: de heer Gerard Hofs en mevrouw Gon van Ommen.
 • Aftredend en herkiesbaar de heer Steef Vels. 
 • Tussentijds aftredend de heer Erwin la Roi.

Voor vervulling van de vacante bestuursfuncties draagt het bestuur de volgende leden voor: mevrouw Joke van de Veen-van Ommen en de heer Jan Overeem.

Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op www.plaatselijkbelang.nl

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
(Alle leden ontvangen de bijbehorende documenten een dezer dagen per email.)

Gon van Ommen