UITNODIGING – Algemene Ledenvergadering – 18 oktober 2022

Op 18 oktober 2022 houden we onze jaarlijkse

Algemene Leden Vergadering

Plaats: Ontmoetingscentrum De Eng.

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:45 uur).

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag ALV 23 september 2021
 5. Jaarverslag 2021
 6. Financieel verslag 2019-2021
 7. Verslag Kascontrolecommissie
 8. Benoeming Kascontrolecommissie
 9. Bestuursverkiezing. Aftredend: Rob Meijer en Erik Runhaar
  Kandidaten: Monique Klatt
  Tegenkandidaten indienen bij de secretaris voor 11 oktober
 10. Vacature Webmaster – Social Media
 11. Rondvraag
 12. Pauze.

PRESENTATIE: ‘VOORTHUIZEN IN 2040’ m.m.v. Wethouder Bennie Wijnne

Bennie Wijnne

    13  Sluiting

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Hartelijke groeten,

Het bestuur

PS. Verslag vorige ledenvergadering en financieel jaarverslag zijn op te vragen via info@plaatselijkbelang.nl