Laatste nieuws

Inspreeknotitie Bibliotheek Voorthuizen

Met bijgevoegde inspreeknotitie hebben wij aandacht gevraagd voor een toevoeging bij het nog af te sluiten convenant met de bibliotheek tijdens de Vergadering Commissie Bestuur Barneveld op 6 december 2012. Klik hier: 121206 Inspreeknotitie Bibliotheek commissie Bestuur (pdf)

13 december: Presentatie Ontwerp-inpassingsplan Rondweg

Op 4 december 2012 nemen Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur van de provincie, een besluit over het ontwerp-inpassingsplan voor de rondweg N303 Voorthuizen. Op 13 december 2012 organiseert de provincie Gelderland hierover een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom. Procedure Na besluitvorming door GS gaat de formele terinzagelegging van start. U kunt dan in […]

Nieuwsupdates via e-mail

Het afgelopen jaar heeft het bestuur een grote inhaalslag gemaakt bij de ledenwerving en -administratie. We zijn op een aantal avonden de wijk ingetrokken om nieuwe leden te werven, maar ook tijdens het innen van de contributie om een e-mail adres te vragen. Inmiddels hebben we een respectabele 1923 leden (waar we toch best een […]

Reactie naar gemeente over verkeerssituatie Blankensgoed

Op 3 mei heeft Plaatselijk Belang een brief gestuurd naar de gemeente waarin we onze zorgen uitten over de verkeerssituatie bij Blankensgoed. Dat is hier 120503 Reactie PBV bestemmingsplan Blankensgoed te lezen.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan, ontwerp-exploitatieplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan, MER, aanvulling MER/Plan MER Harselaar – Zuid Fase 1a

Op 10 september heeft Plaatselijk Belang Voorthuizen een zienswijze ingediend over Harselaar Zuid aan het college van B&W. Dat is hier 120910 zienswijze bestemmingsplan Harselaar Zuid sept 2012 te lezen.