Update Rondweg Voorthuizen

Op donderdag 29 maart 2012 organiseerde de provincie Gelderland een inloopbijeenkomst over de omleiding N303 Voorthuizen. Tijdens de bijeenkomst is onder andere het voorontwerp-inpassingsplan (VOIP) gepresenteerd. Tot en met 9 april 2012 kon er worden gereageerd op de plannen. De reactiemogelijkheid maakt geen onderdeel uit van de formele procedure.

Beantwoording reacties VOIP

De provincie heeft 71 reacties ontvangen. De reacties gaan grotendeels over het project in het algemeen, en in mindere mate over het voorontwerp-inpassingsplan. De provincie heeft de reacties op hoofdlijnen beantwoord. Specifieke vragen en/of reacties, die vragen om een uitgebreider antwoord, worden beantwoord bij de zienswijzenprocedure van het ontwerp-inpassingsplan.

Rapport

Het rapport met de beantwoording van de vragen en reacties kunt u downloaden vanaf www.gelderland.nl/n303-voorthuizen. Voor zover de beantwoording vragen bij u oproept, is de provincie graag bereid om een nadere toelichting te geven.

Vervolg

De provincie Gelderland stelt momenteel een ontwerp-inpassingsplan op voor de westelijke omleiding. In het najaar van 2012 wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Hierover kunt u een zienswijze indienen. Eind 2012 wordt het inpassingsplan naar verwachting definitief vastgesteld door Provinciale Staten.

Meer informatie

Petra van Burk
Telefoon: (026) 359 85 98
www.gelderland.nl/n303-voorthuizen

Bezwaarschrift Columbiz Park Raad van State

Op 11 april heeft PBV een Bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State in Den Haag. Zie bijgevoegde brief. Tevens de ingediende zienswijze die in november 2011 is ingedient + toelichting.

121104 Bezwaarschrift Columbizpark Raad van State
111117 Zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Columbizpark
120411 Columbiz Park Tekening fietspad en ingang Baron van Nagellstraat
120411 Columbiz Park Tekening overzicht plan

Brief aan gemeente over slechte wegkanten

(brief aan gemeente en B&W)

Slechte ontwatering en wegbermen langs de Bakkersweg
Slechte staat wegkanten in buitengebied van Voorthuizen
Slechte staat bestrating parallelweg langs Apeldoornsestraat
Slechte staat wegdek Vlasbekje en Heermoes Blankensgoed
Ontbreken van verlichting langs de Heermoes in Blankensgoed

lees verder…