Terugblik – Nieuwjaarswens

Beste Leden,

Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd. Plaatselijk Belang Voorthuizen heeft op vele fronten aan de weg getimmerd. We mogen samen met jullie steeds zoeken naar het beste voor het dorp en voor alle Voorthuizenaren.

De gemeente ziet ons als volwaardige partner die meedenkt over wat Voorthuizen maakt tot het dorp wat wij, inwoners, graag willen: Gastvrij, Groen, Bereikbaar, Veilig, Saamhorig, Tolerant en Levendig!

De visie op Groen is door de dorpsvisiegroep Groen ingevuld. Een plan voor een mooie groene slinger van noord naar zuid door ons dorp ligt op dit moment bij de gemeente, om te worden waargemaakt. De rondweg komt er, waardoor er ook in het centrum meer ruimte komt om groen in te vullen.

We zijn bezig met de Jeugd van de lagere scholen, om na te denken over wat de jeugd wil in Voorthuizen.

Zo hebben we in het afgelopen jaar weer kunnen werken naar het Voorthuizen wat wij allemaal willen! Ook in het nieuwe jaar zullen we ons, samen met jullie graag inzetten voor wat wij, Voorthuizenaren, belangrijk vinden.

We wensen iedereen een gezond en groen nieuw jaar toe!

Het bestuur

Plaatselijk Belang Voorthuizen

 

PS.

Kom ook naar onze nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Zie bericht elders op onze website.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de

Algemene Ledenvergadering

donderdag 12 april 2018

 

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017.
 5. Verslag extra Ledenvergadering 5 september 2017.
 6. Jaarverslag 2017.
 7. Financieel verslag 2017.
 8. Verslag kascontrolecommissie 2017.
 9. Benoeming kascontrolecommissie 2018.
 10. Verkiezing bestuur.
 11. Presentatie jaarplan 2018/2019.
 12. Bekendmaking van straatnamen rondwegen.
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Dorpsvisie en de ontwikkelingen op gebied van Groen, Actief en Jeugd en Hart van Voorthuizen.
 16. Sluiting

 

Ten aanzien van agendapunt 10:

Aftredend en herkiesbaar zijn: Mw. Elvia van den Berg, Dhr. Quintijn Deenekamp en Dhr. Leo Roeloffs.

Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op www.plaatselijkbelang.nl

 

Wij verwelkomen u graag en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs

 

Vriendelijke Groeten,

Het bestuur

 

Bijlagen:

De benodigde documentatie voor deze vergadering

Dinsdag 5 september – Extra ledenvergadering – Windmolens

Geachte leden,

Op dinsdag 5 september houden we de (eerder aangekondigde) extra ledenvergadering van PB Voorthuizen. Op die avond zal het gaan over de mogelijke plaatsing van windmolens bij Zeumeren. We zullen u uitleggen wat we in de afgelopen periode gedaan hebben en u kunt kennis nemen van het alternatief dat in voorbereiding is.

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25 te  Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

                                                                                          Agenda:

 1. Opening en achtergrond.
 2. Uitleg over procedure aanvraag 3 windmolens bij Zeumeren.
 3. Ondezoeksresultaten tot nu toe en wat missen we nog?.
 4. Actiecomite: waarom geen windmolens bij Zeumeren?
 5. Introductie Duurzaam Voorthuizen
 6. Discussie met de leden
 7. Conclusie: Moet Plaatselijk Belang Voorthuizen het manifest ondertekenen?
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het is belangrijk op deze vergadering uw stem te horen!

Belangstellenden en politici zijn van harte welkom!

 

Graag ontmoeten we u allen!

Het bestuur van PB Voorthuizen

 

Bijlage: Verslag Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017-Concept_2

Nieuwe samenstelling van het bestuur.

Gerard Hofs en Gon van Ommen zijn tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 9 mei teruggetreden als bestuurslid van Plaatselijk Belang Voorthuizen. Het verlaten van het bestuur is het gevolg van het bereiken van de maximale bestuursperiode van 9 jaar. Negen jaar waarin door Gerard als voorzitter en Gon als stuwende kracht op het secretariaat veel is bereikt.

Maar, waar mensen vertrekken ontstaan er kansen voor nieuwe talenten. Het bestuur is op dezelfde ledenvergadering versterkt met de volgende bestuursleden: Joke van de Veen, Erik Runhaar en Jan Overeem.

De samenstelling van het bestuur is als het volgt:

Leo Roeloffs, voorzitter

Jan Overeem, secretariaat

Quintijn Deenekamp, penningmeester/ledenadministratie

Elvia van den Berg, algemeen bestuurslid

Joke van de Veen, algemeen bestuurslid

Steef Vels, algemeen bestuurslid

Erik Runhaar, algemeen bestuurslid

(door omstandigheden is dit bericht wat later op de site gekomen, dan we gepland hadden.)

Windmolens?

Het mogelijk plaatsen van windmolens bij Zeumeren geeft heel wat commotie in ons dorp!

Het bestuur van PBV heeft op 11 mei ingesproken bij de commissie Grondgebied om aandacht te vragen voor inspraak van de Voorthuizenaren op het besluitvormingsproces.

Ook gaven we het idee mee om het onderzoek dat van start gaat om te kijken of het een haalbaar plan is van te voren te bespreken met de belanghebbenden: wat vinden de Voorthuizenaren dat er onderzocht moet worden om te komen tot gedegen besluitvorming?

Hierop is positief gereageerd door de wethouder de Kruijf en gisteren zijn we als bestuur bij een bijeenkomst geweest waarop een nieuw proces en de te onderzoeken onderwerpen zijn besproken. Het resultaat:

 • Het onderzoek zal uitgebreid worden met een aantal zorgen die de verschillende belanghebbenden hebben.
 • Het proces is zodanig aangepast dat er gesprekken zullen zijn t.a.v. het onderzoek en de besluitvorming met de belanghebbenden.

Wij als Plaatselijk Belang wilden aan tafel zitten in dit proces en dat is gelukt. Daar zijn we blij mee! Voor ons is belangrijk dat de stem van Voorthuizenaren meegenomen worden. Voor het nieuwe proces, klik hier

.

Om het onderwerp uitgebreider te bespreken met onze leden zullen we op korte termijn een ALV organiseren. Dit doen we het liefst als de eerste resultaten van de onderzoeken er zijn, dan weten we waar we over praten.

Alle leden worden dan natuurlijk uitgenodigd!