Extra ledenvergadering omtrent windmolens verplaatst naar september

Beste leden,
 
Het mogelijk plaatsen van windmolens bij Zeumeren houdt ons Voorthuizenaren erg bezig!
 
Plaatselijk Belang heeft bij de wethouders gepleit om mee te praten in het besluitvormingsproces over de mogelijke plaatsing van de windmolens.
Dat is gelukt, we praten mee.
Ook hebben we op ons verzoek inzage gekregen in het lopende onderzoek naar de mogelijkheden en worden de resultaten met ons gedeeld.
Op 6 juli ontvangen we de eerste resultaten van het onderzoek en deze willen we graag met jullie delen en bespreken.

Daarnaast hebben we misverstanden met het Actiecomité Windmolens in Voorthuizen NEE wederzijds kunnen ophelderen. 

We hebben met hen vast kunnen stellen, dat er geen noodzaak is voor een ledenvergadering vóór de zomer. Daarom is de datum van de extra ledenvergadering verschoven van 12 juli naar een nieuwe richtdatum van 5 september. In deze vergadering willen we jullie meningen, zorgen en vragen horen om mee te nemen richting gemeente, nu we inderdaad aan tafel zitten!
Uiteraard geven we het actiecomité op deze avond ruimte om hun argumenten toe te lichten.

Ter voorbereiding op de vergadering hierbij alvast het verslag van de bijeenkomst met de gemeente, het nieuwe besluitvormingsproces en de toelichting op de onderzoeken.

Vragen? Laat ons weten.
Een uitnodiging met de agendapunten volgt later,

Groeten en een mooie zomerperiode toegewenst,

Het bestuur.

Bijlage:

Windmolens?

Het mogelijk plaatsen van windmolens bij Zeumeren geeft heel wat commotie in ons dorp!

Het bestuur van PBV heeft op 11 mei ingesproken bij de commissie Grondgebied om aandacht te vragen voor inspraak van de Voorthuizenaren op het besluitvormingsproces.

Ook gaven we het idee mee om het onderzoek dat van start gaat om te kijken of het een haalbaar plan is van te voren te bespreken met de belanghebbenden: wat vinden de Voorthuizenaren dat er onderzocht moet worden om te komen tot gedegen besluitvorming?

Hierop is positief gereageerd door de wethouder de Kruijf en gisteren zijn we als bestuur bij een bijeenkomst geweest waarop een nieuw proces en de te onderzoeken onderwerpen zijn besproken. Het resultaat:

  • Het onderzoek zal uitgebreid worden met een aantal zorgen die de verschillende belanghebbenden hebben.
  • Het proces is zodanig aangepast dat er gesprekken zullen zijn t.a.v. het onderzoek en de besluitvorming met de belanghebbenden.

Wij als Plaatselijk Belang wilden aan tafel zitten in dit proces en dat is gelukt. Daar zijn we blij mee! Voor ons is belangrijk dat de stem van Voorthuizenaren meegenomen worden. Voor het nieuwe proces, klik hier

.

Om het onderwerp uitgebreider te bespreken met onze leden zullen we op korte termijn een ALV organiseren. Dit doen we het liefst als de eerste resultaten van de onderzoeken er zijn, dan weten we waar we over praten.

Alle leden worden dan natuurlijk uitgenodigd!

Verslag ALV 2016

Hier vindt u het conceptverslag van de ALV zoals gehouden op 7 april 2016 alsook het jaarplan van Plaatselijk Belang.

Hier is de presentatie (Prezi) te vinden van Droombeeld naar Dorpsvisie.

Aanvullend hier de presentatie die werd gehouden door Karien van Houwelingen van gemeente Barneveld over duurzame energie (doelen) in Barneveld. Daarna hield Dennis van Diepen een presentatie hoe dat in de praktijk nu werkt en wat dat in Euro’s kan opleveren.

Uitnodiging ALV 2016 op 7 april

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2016 van Plaatselijk Belang Voorthuizen, gehouden op 7 april.

Nieuwjaarstoespraak 2016

Dames en heren iedereen hartelijk welkom hier bij Johan en Adriëlle Brink in Lounge3,  waar wij vanavond onze nieuwjaarsreceptie houden. Voor een ieder nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar 2016.

Ik ga een korte toespraak houden.

Het afgelopen jaar lijkt het er op, dat het er in ons land niet veiliger op geworden is. De terreurdreigingen komen steeds dichterbij; aanslagen in Parijs en dreiging in landen om ons heen. En de vluchtelingencrisis; van een ongekende omvang. Wat voor zorgplicht hebben wij om asielzoekers op te vangen, als de overheid een beroep op ons doet. Ja eventueel in ons dorp! Zomaar een vraag die werkelijkheid kan worden.

Als PBV gaan we eerst even terugkijken naar het afgelopen jaar, waar wij samen met -de gemeente Barneveld, stichting Landschapsbeheer Gelderland- een aantal successen boekten. En kijken vooruit naar een aantal zaken die van belang zijn voor ons dorp Voorthuizen en onze speciale aandacht verdienen.

Nu dan eerst de successen.

  1. Voorthuizen Groener; een mooi project. Bewoners uit het Buitengebied konden tegen gereduceerde prijs hun erf beplanten en kregen daarbij zelfs een gratis beplantingsadvies. Ruim 12.000 struiken en 350 bomen werden er geplant; fantastisch.
  2. Het nieuwe klompenpad in het buitengebied van Voorthuizen, dat de naam Griezeveensepad kreeg, met een lengte van 14 km. Voordat het pad officieel geopend werd, werd het al druk bezocht. Het pad loopt natuurlijk langs het meertje Het Grijze Veen, door bospercelen en over weilanden, met een verbinding naar het Appelpad. Een prachtige aanwinst voor Voorthuizen en voor het toerisme.

We kijken dan nu even vooruit naar twee belangrijke onderwerpen voor ons dorp.

  • Wonen
    Net als vorig jaar vraagt PBV hier speciaal aandacht voor. Voor wat betreft woningen, appartementen voor ouderen, 50+ gaat het nu de goede kant op. Wij zijn met een inhaalslag bezig. Een aantal projecten lopen of komen binnenkort in procedure. Helaas zijn er veel meer aanvragers dan appartementen cq woningen voor deze groep. De nieuw te bouwen woonwijk Holzenbosch  heeft een aantal jaren vertraging opgelopen. Maar het lijkt er nu op dat er eind dit jaar een begin met de bouw van de eerste woningen gemaakt kan gaan worden. Dat is zeker noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen. Wellicht kan de bouw van een groot aantal van deze woningen wat na voren gehaald worden. De laatste jaren zijn er in ons dorp geen sociale koop of huurwoningen meer gebouwd en ook geen woningen voor starters en mede hierdoor komen jongeren niet meer aan bod en verlaten ons mooie dorp Voorthuizen. Helaas staat de  groei van het dorp al jaren stil. Volgens de Strategische Visie van de gemeente Barneveld dient ons dorp te groeien van ruim  10.000 naar 14 á 15.000 inwoners. Dit is zeker ook van belang voor de algemene voorzieningen en de detailhandel. Ook voor de  (sport)verenigingen is dit belangrijk.
  • Dan het centrum van Voorthuizen
    Wij verwachten dat er eind 2016 gestart zal gaan worden met de aanleg van de Westelijke Omleiding, inclusief de Noordelijke Omleiding het zgn. Pootje Noord. Deze omleiding zal behoorlijk wat consequenties voor ons dorp hebben. Hier zal tijdig op geanticipeerd moeten worden, om de infrastructuur in het dorp, direct na de aanleg van de omleiding, aan te passen. Op het Smidsplein en het Buckmanplein vinden het gehele jaar door allerlei activiteiten plaats voor inwoners en toeristen en steeds dient er met allerlei belangen rekening te worden gehouden. Er ontbreekt visie; die dient er te komen en dan hierbij natuurlijk ook het nodige budget. Ook vinden wij dat hier meer groen dient te komen in plaats van hier groen weg te halen. Hier pleiten wij al jaren voor. Ook de detailhandelsvisie geeft dit aan.

Ik ga afsluiten, want ik zou het kort houden. PBV vindt het van groot belang dat er goede contacten zijn met provincie, gemeente, wijkplatforms, organisaties, stichtingen, verenigingen en onze leden. Wij hopen dat we de  goede contacten in 2016 kunnen continueren. Er  ligt  nog voldoende werk op ons te wachten. Ik noem o.a. nog;  realisering nieuwe Trefpunt, -Hier zit nog geen schot in- behoud bibliotheekvoorziening, aanleg fietssnelweg, herinrichting Centrum, handhaving verkeersveiligheid en nieuwe structuurvisie. Wij zullen ons blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners en ons dorp.

Namens het bestuur van PBV wil ik U  allen -nu al- hartelijk bedanken voor uw komst.