Algemene Leden Vergadering 2015

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 9 april 2015

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda
1.    Opening

2.    Vaststellen agenda

3.    Mededelingen

4.    Verslag Algemene Ledenvergadering 2014 (wordt nagestuurd)

5.    Jaarverslag 2014 van de secretaris (wordt nagestuurd)

6.    Financieel verslag 2014 van de penningmeester (wordt nagestuurd)

7.    Contributie inning

8.    Verslag kascontrolecommissie 2014

9.    Benoeming kascontrolecommissie 2015

10. Verkiezing bestuur

11. Presentatie jaarplan 2015/2016

12. Rondvraag

13. Pauze

14. Presentatie door de heer Bertil Rebel (communicatie-adviseur van de Gemeente Barneveld)

15. Sluiting

  • Ten aanzien van punt 10: Aftredend en herkiesbaar zijn de volgende personen: de heer Erwin la Roi en de heer Leo Roeloffs. Aftredend en niet herkiesbaar: de heer Jaap van Beek.
  • Tussentijds aftredend mevrouw Nanny Bergers.

Voor vervulling van de vacante bestuursfuncties draagt het bestuur de volgende leden voor : mevrouw Elvia van den Berg en de heer Quintijn Deenekamp.

Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op www.plaatselijkbelang.nl

→ De bijbehorende stukken zoals Financieel verslag, Jaarverslag en Verslag ALV 2014 worden separaat toegestuurd ivm privacy.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Gon van Ommen, secretaris

Nieuwjaarstoespraak 2015

Voorzitter Gerard Hofs hield deze toespraak tijdens de goed bezochte -en gezellige- nieuwjaarsreceptie bij De Moriaan. De Barneveldse Krant schreef hier ook een korte samenvatting over:

“Dames en heren iedereen hartelijk welkom, hier bij de Moriaan,  waar wij vanavond te gast zijn. En natuurlijk het mag nog, voor een ieder nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar 2015.

Een jaar is zo weer voorbij. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar en er is ondanks de recessie veel tot stand gekomen.

Ik ga het kort houden en ga op 3 belangrijke onderwerpen nog even  in.

  • De realisering van het nieuwe 25 meter zwembad met beweegbare bodem en spraypark, is afgelopen maand officieel geopend. Een fantastische aanwinst voor Voorthuizen.
  • De Rondweg, N303, de Westelijke omleiding. Door de Provinciale Staten is  hier een klap op gegeven. Niet iedereen is hier content mee. Maar er is nu dan, na meer dan 40 jaar, wel duidelijkheid. De bewoners aan de Baron van Nagellstraat, de  Rembrandtstraat en  de Rubensstraat zijn hier blij mee. Op termijn voor hen een behoorlijke afname van verkeersbewegingen,  lawaai en fijnstof. In het verlengde hiervan, het Pootje Noord, de noordelijke omleiding vanaf de Apeldoornsestraat naar de nieuwe Westelijke omleiding. Deze omleidingen zullen gezamenlijk moeten leiden tot een prettig winkelgebied in ons dorp.
  • En het laatste punt Wonen. In ons dorp is er veel vraag naar goedkope huurwoningen. De laatste jaren zijn er geen sociale woningen meer gebouwd en door verkoop van huurwoningen -door de woningstichting- loopt het aantal steeds verder terug. Hierdoor komen jongeren niet meer in aanmerking en verlaten ons mooie dorp Voorthuizen. De nieuwe woonwijk Holzenbosch laat behoorlijk op zich wachten. Gemeente, Woningstichting en bouwer Schoonderbeek; Voorthuizen roept om betaalbare sociale woningen.

Ik ga afsluiten, want ik zou het kort houden. Er  ligt  nog voldoende werk op ons te wachten. Ik noem o.a. realisering nieuw Trefpunt, aanleg Klompenpad, behoud bibliotheek, aanleg fietssnelweg en de  handhaving verkeersveiligheid. Wij zullen ons blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners en ons dorp.

Namens het bestuur van PBV mag ik U – nu al – allen hartelijk bedanken voor uw komst.”

Rondje Voorthuizen met wethouder

Maandagmiddag heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen een rondje Voorthuizen gedaan met wethouder Eppie Fokkema. Op de fiets. Zo kon de -relatief nieuwe – wethouder van dichtbij de aandachtspunten bekijken waarmee PBV zich bezighoudt. Plekken als de Bibliotheek, Trefpunt, De Punt en het Bunckmanplein werden bezocht en toegelicht door het bestuur. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat bij Buitenlust. ‘Volgend jaar graag weer!’ , was de reactie van de wethouder.SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

Jaarplan 2014

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 3 april 2014, werd het jaarplan gepresenteerd door Leo Roeloffs. Deze is hier Jaarplan ALV 2014 nog in te zien.

Op veler verzoek hierbij ook de gebruikte -mooie- foto’s los beschikbaar.

Toespraak Hans van Daalen PBV Nieuwjaarsreceptie

Hans+van+DaalenJanuari is de maand van de nieuwjaarsrecepties. Afgelopen week hield wethouder Hans van Daalen een nieuwjaarstoespraak in Voorthuizen. Naast de wens voor een goed en gelukkig 2014 ging de wethouder kort in op de ontwikkelingen in Voorthuizen!

Namens het gemeentebestuur van Barneveld mag ik u een goed en gelukkig 2014 toewensen. Voor zover wij elkaar afgelopen maandag bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie nog niet hebben gesproken natuurlijk. Ik ben blij dat ik vele Voorthuizenaren deze wens vanavond kan meegeven en u aan elkaar. Want wat is nu mooier in Voorthuizen dan het nieuwe jaar te beginnen met mensen om je heen die het dorp een warm hart toedragen en die zich op de één of andere manier daarvoor inzetten?

Ik heb tenminste begrepen dat vanavond besturen van allerlei verenigingen raadsleden en collegeleden zijn uitgenodigd om elkaar goede wensen voor het nieuwe jaar mee te geven. Misschien ook wel om kennis met elkaar te maken en om elkaar te ontmoeten. Gelegenheden als deze zijn belangrijk. Belangrijk omdat in een dorp nog wel meer dan in de grote stad, het gevoel speelt samen een gemeenschap te zijn. Een zogenaamd dorpsgevoel, met elkaar vertrouwd te zijn, je komt elkaar tegen bij een bezoek aan de bakker, de groenteboer, de Albert Hein (waar die zich ook bevindt), of bij plaatselijke evenementen.

Dan is het mooi als dorpsgemeenschap een plek als een Muziekhart te hebben wat een plek kan zijn om dat samenbindend effect te bevorderen onder de inwoners van het dorp Voorthuizen. En die contacten onderling zijn goed, tussen Oranjevereniging, Plaatselijk Belang, ondernemersvereniging, wijkplatforms en de vele verenigingen die ik niet allemaal noem, maar waarvan ik speciaal wel even wil noemen Crescendo in wiens gebouw wij nu heel prettig zijn ontvangen. Dank daarvoor! Vanuit de gemeente zijn wij ook blij met al deze actieve organisaties die zich inzetten voor de gemeenschap van Voorthuizen. Allemaal mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers.

Dat is belangrijk. Juist in een tijd dat we de betekenis van de “participatiemaatschappij” moeten vertalen naar de praktijk van alledag. Wat betekent dat nou in onze situatie? Hoe geven wij daar invulling aan en kunnen we het wellicht nog meer inhoud geven? Er komt veel op ons af het komende jaar. Nieuwe wetgeving brengt met zich mee dat de gemeente invulling moet geven aan Jeugdzorg, en een uitbreiding van taken krijgt op het gebied van welzijn en zorg en toeleiding naar werk. De drie grote decentralisaties in het sociaal domein wordt dat ook wel genoemd. Het komende jaar wordt het voorbereid en in 2015 ingevoerd. Dat betekent een belangwekkende en omvangrijke cultuur- en systeemomslag. De kracht van de samenleving voorop stellen. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen combineren met het omzien naar elkaar en onderlinge zorgzaamheid en een vangnet voor mensen die het echt niet redden. Het is dus eigenlijk niet goed geformuleerd als ik zeg dat de gemeente die taken erbij krijgt. Het is de gemeenschap, wij met elkaar, die dit moeten gaan oppakken. En die kracht is er; dat is maar weer gebleken bij de uitreiking van de prijs “Vrijwilliger van het jaar 2014”. Als je bijvoorbeeld ziet welke activiteiten de aangedragen kandidaten allemaal ontplooid hebben, dan verdient dit ons aller respect. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kandidaten die zijn aangedragen, maar voor al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

Bovendien: ik denk dat we hierdoor een goede uitgangssituatie hebben voor die cultuur- en systeemomslag waarover ik sprak; het tekent een sterke, sociale infrastructuur met mensen die zich verantwoordelijk weten voor de eigen situatie en die van de directe omgeving. Het gaat om actief burgerschap en dit impliceert het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op eigen handelen, om een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving. Gelukkig staan de mensen in deze streken er om bekend dat ze open staan voor ontwikkelingen in hun omgeving en is het altijd al vanzelfsprekend geweest om naar elkaar om te zien.

En nu zult u misschien zeggen: “dat zegt u mooi wethouder, maar die nieuwe wetten houden ook forse bezuinigingen in”. Dat klopt. Maar laten we de kansen grijpen die er zijn voor deze nieuwe ontwikkelingen. U kent de beeldspraak van het glas dat halfvol is of halfleeg. Ik zou daaraan toe willen voegen: de vraag is niet is het glas halfvol of half leeg, de vraag is: waar is de kraan, dan kunnen we het glas gaan vullen.

In de Gelderse Vallei leeft een bedrijvig volkje. Onze gemeente kent een jonge bevolkingssamenstelling en zeer ondernemende inwoners. Er gebeurt daarom, ondanks het economische zware weer, veel. Een greep uit de gebeurtenissen.

De Rondweg. Een goed Barnevelds spreekwoord zegt: niet kakelen maar eieren leggen. Wat mij betreft is dat hier van toepassing. Genoeg gepraat, aanleggen die weg. De provincie is er druk mee bezig. Ook hebben wij ons gemeentelijk deel van de rondweg. Er worden belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Nu is er ook het gedeelte tussen de beide rondwegen. Dat wordt vaak de ontbrekende schakel genoemd. Dat vind ik nou weer zo’n negatieve benadering. Ik stel voor dat we vanaf nu spreken over de verbindende schakel.

Dan is er de detailhandelsvisie Voorthuizen. De gemeenteraad heeft begin 2013 de kaders aangegeven waaraan die zou moeten voldoen. De discussie over deze visie werd vooral toegespitst op de nieuwe locatie van Albert Hein. Gelukkig is daar nu duidelijkheid over: die komt op de plek van de huidige Rabobank. De bespreking van de detailhandelsvisie zelf zal naar verwachting in mei worden behandeld in de gemeenteraad.

Aan de Roelenengweg natuurlijk het nieuwe zwembad, een overdekt bad, het hele jaar open. Het nieuwe zwembad krijgt een 25-meterbad met een wand die naar buiten toe open kan. Op warme zomerse dagen lopen zwembadbezoekers dan zo van het overdekte gedeelte naar de ligweide met waterspeelplaats toe. Het nieuwe zwembad gaat naar verwachting eind 2014 open. Alles verloopt volgens planning. Een prachtige nieuwe voorziening voor Voorthuizen. Zwemvereniging DWK gaat daar ook een rol spelen, nu nog alleen actief in Barneveld, straks ook in Voorthuizen.

Om het nog even bij mijn eigen portefeuille en aan de Roelenengweg te blijven: in 2013 werd daar het 3e kunstgrasveld aangelegd en werden 14 de kleed/doucheruimten gebouwd bij de voetbalvereniging VVOP. Het is daar goed gelukt om kwalitatief goed voorziening te realiseren tegen een hele scherpe prijs. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen heeft dat mogelijk gemaakt. Ik vind dat nog steeds een heel mooi resultaat!

Tot slot nog een onderwerp waar ook Plaatselijk Belang Voorthuizen zich hard voor heeft gemaakt en een onderwerp dat de fietsers tussen Barneveld en Voorthuizen raakt, namelijk de ondertunneling van de overweg in de Baron van Nagellstraat. Eind vorig jaar is besloten tot aanleg van de tunnel. Voor de vele fietsers uit Voorthuizen zal dat een grote verbetering zijn. Een veiligere en snellere verbinding ontstaat op deze manier.

Goed en wel dames en heren, er gebeurt veel in Voorthuizen. En dit was lang nog niet alles. Ook het komende jaar staat er nog veel te gebeuren. Genoeg aan ons hoofd. Maar, laat dat de rode draad zijn van mijn woorden, als we daar samen de schouders onder zetten en zorgen dat we oog voor elkaar hebben, kunnen we samen heel ver komen. Ik wens u nog een prettige bijeenkomst toe.