Nieuwjaarstoespraak 2016

Dames en heren iedereen hartelijk welkom hier bij Johan en Adriëlle Brink in Lounge3,  waar wij vanavond onze nieuwjaarsreceptie houden. Voor een ieder nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar 2016.

Ik ga een korte toespraak houden.

Het afgelopen jaar lijkt het er op, dat het er in ons land niet veiliger op geworden is. De terreurdreigingen komen steeds dichterbij; aanslagen in Parijs en dreiging in landen om ons heen. En de vluchtelingencrisis; van een ongekende omvang. Wat voor zorgplicht hebben wij om asielzoekers op te vangen, als de overheid een beroep op ons doet. Ja eventueel in ons dorp! Zomaar een vraag die werkelijkheid kan worden.

Als PBV gaan we eerst even terugkijken naar het afgelopen jaar, waar wij samen met -de gemeente Barneveld, stichting Landschapsbeheer Gelderland- een aantal successen boekten. En kijken vooruit naar een aantal zaken die van belang zijn voor ons dorp Voorthuizen en onze speciale aandacht verdienen.

Nu dan eerst de successen.

 1. Voorthuizen Groener; een mooi project. Bewoners uit het Buitengebied konden tegen gereduceerde prijs hun erf beplanten en kregen daarbij zelfs een gratis beplantingsadvies. Ruim 12.000 struiken en 350 bomen werden er geplant; fantastisch.
 2. Het nieuwe klompenpad in het buitengebied van Voorthuizen, dat de naam Griezeveensepad kreeg, met een lengte van 14 km. Voordat het pad officieel geopend werd, werd het al druk bezocht. Het pad loopt natuurlijk langs het meertje Het Grijze Veen, door bospercelen en over weilanden, met een verbinding naar het Appelpad. Een prachtige aanwinst voor Voorthuizen en voor het toerisme.

We kijken dan nu even vooruit naar twee belangrijke onderwerpen voor ons dorp.

 • Wonen
  Net als vorig jaar vraagt PBV hier speciaal aandacht voor. Voor wat betreft woningen, appartementen voor ouderen, 50+ gaat het nu de goede kant op. Wij zijn met een inhaalslag bezig. Een aantal projecten lopen of komen binnenkort in procedure. Helaas zijn er veel meer aanvragers dan appartementen cq woningen voor deze groep. De nieuw te bouwen woonwijk Holzenbosch  heeft een aantal jaren vertraging opgelopen. Maar het lijkt er nu op dat er eind dit jaar een begin met de bouw van de eerste woningen gemaakt kan gaan worden. Dat is zeker noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen. Wellicht kan de bouw van een groot aantal van deze woningen wat na voren gehaald worden. De laatste jaren zijn er in ons dorp geen sociale koop of huurwoningen meer gebouwd en ook geen woningen voor starters en mede hierdoor komen jongeren niet meer aan bod en verlaten ons mooie dorp Voorthuizen. Helaas staat de  groei van het dorp al jaren stil. Volgens de Strategische Visie van de gemeente Barneveld dient ons dorp te groeien van ruim  10.000 naar 14 á 15.000 inwoners. Dit is zeker ook van belang voor de algemene voorzieningen en de detailhandel. Ook voor de  (sport)verenigingen is dit belangrijk.
 • Dan het centrum van Voorthuizen
  Wij verwachten dat er eind 2016 gestart zal gaan worden met de aanleg van de Westelijke Omleiding, inclusief de Noordelijke Omleiding het zgn. Pootje Noord. Deze omleiding zal behoorlijk wat consequenties voor ons dorp hebben. Hier zal tijdig op geanticipeerd moeten worden, om de infrastructuur in het dorp, direct na de aanleg van de omleiding, aan te passen. Op het Smidsplein en het Buckmanplein vinden het gehele jaar door allerlei activiteiten plaats voor inwoners en toeristen en steeds dient er met allerlei belangen rekening te worden gehouden. Er ontbreekt visie; die dient er te komen en dan hierbij natuurlijk ook het nodige budget. Ook vinden wij dat hier meer groen dient te komen in plaats van hier groen weg te halen. Hier pleiten wij al jaren voor. Ook de detailhandelsvisie geeft dit aan.

Ik ga afsluiten, want ik zou het kort houden. PBV vindt het van groot belang dat er goede contacten zijn met provincie, gemeente, wijkplatforms, organisaties, stichtingen, verenigingen en onze leden. Wij hopen dat we de  goede contacten in 2016 kunnen continueren. Er  ligt  nog voldoende werk op ons te wachten. Ik noem o.a. nog;  realisering nieuwe Trefpunt, -Hier zit nog geen schot in- behoud bibliotheekvoorziening, aanleg fietssnelweg, herinrichting Centrum, handhaving verkeersveiligheid en nieuwe structuurvisie. Wij zullen ons blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners en ons dorp.

Namens het bestuur van PBV wil ik U  allen -nu al- hartelijk bedanken voor uw komst.

Een fijne buurt begint met Buurtbudget

U kent uw eigen buurt als geen ander. U woont in uw buurt of wijk en beleeft dat iedere dag opnieuw. Welzijn Barneveld ziet graag betrokken bewoners die begaan zijn met hun buurt of wijk. Daarom stimuleren wij het Buurtbudget. Het buurtbudget is een potje waaruit allerlei ideeën van bewoners kunnen worden betaald. Als bewoners van een straat, hofje of buurt een idee of plan hebben dat iets te maken heeft met leefbaarheid, dan kunt u een buurtbudget aanvragen bij Welzijn Barneveld. Leefbaarheid is een ruim begrip, bij de besteding van het buurtbudget gaat het vooral om het verbeteren van de sociale samenhang, de onderlinge sfeer.

€ 20.000, –
In 2015 is er een Buurtbudget van € 20.000, – (gemeente breed) beschikbaar. Dit budget is beschikbaar gesteld door Woningstichting Barneveld en de gemeente Barneveld samen. Buurtbudget is een stimuleringsbijdrage, dit betekent dat wij met dit budget nieuwe initiatieven willen stimuleren. Het is dus niet automatisch zo, dat als u eerder een bijdrage heeft gehad, u ook automatisch weer een bijdrage krijgt.
Leefbaarheid heeft vele gezichten! Daarom komen ook veel activiteiten en initiatieven in aanmerking voor een bijdrage uit ons Buurtbudget.

welzijn barneveld

 

 

Elk goed idee is goud waard!
Denkt u eens aan:

 • Straatfeest
 • Smoelenboek van straatbewoners
 • Mobiele koffietent
 • Kunstwerk
 • Burenhulprooster voor de straat
 • Ontmoetingsplek
 • Wijktentoonstelling
 • Sport- en spelmiddag voor jong en oud

Voor bewoners, door bewoners
Om Buurtbudget te ontvangen moeten de wijk- of buurtbewoners de activiteiten zelf organiseren. De activiteiten moeten ten goede komen aan de buurt. Met Buurtbudget kunnen bewoners activiteiten organiseren die het onderling contact en de sociale samenhang in de wijk verbeten of versterken. Initiatieven moeten ook een breed draagvlak hebben onder bewoners. Zoveel mogelijk bewoners zijn bij het project betrokken en voelen zich er gezamenlijk verantwoordelijk voor.

Buurtbudget 2015: overweldigend aantal aanvragen
Afgelopen jaar werd Welzijn Barneveld overweldigd door het grote aantal aanvragen Buurtbudget. Maar liefst 79 initiatiefnemers wisten ons te vinden en maakten gebruik van een stimuleringsbijdrage uit het budget.

Welzijn Barneveld hoopt dat er in 2016 weer genoeg burgerinitiatieven ontstaan die meewerken aan het versterken van de sociale samenhang in de Barneveldse dorpen en buurten.

Heeft u een origineel idee? Laat het ons weten! We verzoeken aanvragers hun budget tijdig aan te vragen, want op = op. Een aanvraag indienen kan middels het aanvraagformulier dat u kunt vinden op de website van Welzijn Bareveld.  www.welzijnbarneveld.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie over het Buurtbudget kunt u contact opnemen met: Marjan Tuhusula–de Groot of Willeke Heijkoop van Welzijn Barneveld (Telefoon: 0342 -745004).

Gevraagd: Uw kijk op Voorthuizen

Vanuit de Strategische Visie die de gemeente Barneveld ontwikkelt, is Plaatselijk Belang gevraagd om mee te denken over het ‘aanzicht’ van Voorthuizen. Wat vinden wij nou mooi en wat vinden wij minder mooi. Daar hebben we zeker een uitgesproken mening over. Maar u waarschijnlijk ook!

Daarom deze oproep: stuur ons foto’s met plekken, gebouwen, bijzondere hoekjes die u mooi en lelijk vindt. Wij zullen hier dan samen met de gemeente langs gaan om een beeld te kunnen schetsen richting de gemeente. Dat houdt dus niet in dat bijvoorbeeld direct een lelijke plek mooi wordt gemaakt. Het heeft als doel om een lijn uit te kunnen zetten hoe we ons dorp visueel voor de toekomst kunnen gaan ontwikkelen. En om te zien of we als bewoners hier hetzelfde of juist verschillend over denken.

Dus: stuur ons svp voor 6 juli uw foto’s. Wilt u er duidelijk bij zetten wat u mooi en lelijk vindt? Bijv. in de naam van de foto. U kunt dit sturen naar: info@plaatselijkbelang.nl

We zien uit naar uw reacties!

Voorthuizen Schoon!

Op donderdag 11 juni organiseren wij samen met de Ondernemers Vereniging Voorthuizen het event ‘Voorthuizen Schoon’.  De bedoeling van deze dag is dat de inwoners van Voorthuizen, samen met de ondernemers, Voorthuizen schoonmaken.

In de flyer (voorthuizen schoon) staat het programma.

De organisatie van deze dag heeft zelf drie specifieke groepen benaderd mee te doen:

 • Basisscholieren: ruim 200 leerlingen van groep 7 en 8 maken onder begeleiding een groot deel van het centrum en omliggende straten schoon. Alle andere basisscholieren maken rondom de school zelf schoon.
 • Alle winkeliers is verzocht om hun winkelpand en stoep schoon te maken. Winkeliers met speciale wensen, bijvoorbeeld een hogedrukreiniger, kunnen dit melden bij de organisatie.
 • Straten worden opgeroepen hun straat gezamenlijk schoon te maken en zo mee te doen aan de wedstrijd ‘Schoonste straat van Voorthuizen’ (flyer). De winnende straat krijgt een barbecuepakket twv 300 euro voor een straatbarbecue.

Iedereen wordt opgeroepen zelf actief met de straat aan de slag te gaan. Ook heeft de organisatie nog vrijwilligers nodig deze dag voor de nodige klusjes. Belangstellenden kunnen zich melden bij de organisatie via voorthuizenschoon@gmail.com.

Meer informatie over deze dag is te vinden op Facebookpagina ‘VoorthuizenSchoon’.

De organisatie van Voorthuizen Schoon

Algemene Leden Vergadering 2015

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 9 april 2015

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda
1.    Opening

2.    Vaststellen agenda

3.    Mededelingen

4.    Verslag Algemene Ledenvergadering 2014 (wordt nagestuurd)

5.    Jaarverslag 2014 van de secretaris (wordt nagestuurd)

6.    Financieel verslag 2014 van de penningmeester (wordt nagestuurd)

7.    Contributie inning

8.    Verslag kascontrolecommissie 2014

9.    Benoeming kascontrolecommissie 2015

10. Verkiezing bestuur

11. Presentatie jaarplan 2015/2016

12. Rondvraag

13. Pauze

14. Presentatie door de heer Bertil Rebel (communicatie-adviseur van de Gemeente Barneveld)

15. Sluiting

 • Ten aanzien van punt 10: Aftredend en herkiesbaar zijn de volgende personen: de heer Erwin la Roi en de heer Leo Roeloffs. Aftredend en niet herkiesbaar: de heer Jaap van Beek.
 • Tussentijds aftredend mevrouw Nanny Bergers.

Voor vervulling van de vacante bestuursfuncties draagt het bestuur de volgende leden voor : mevrouw Elvia van den Berg en de heer Quintijn Deenekamp.

Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op www.plaatselijkbelang.nl

→ De bijbehorende stukken zoals Financieel verslag, Jaarverslag en Verslag ALV 2014 worden separaat toegestuurd ivm privacy.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Gon van Ommen, secretaris