Uitnodiging ALV 12 april 2012

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2011, (via post verstuurd)
5. Jaarverslag 2011 van de secretaris, bijgevoegd
6. Financieel verslag 2011 van de penningmeester, (via post verstuurd)
7. Verslag kascontrolecommissie 2011
8. Benoeming kascontrolecommissie 2012
9. Voorstel contributieverhoging
10. Verkiezing bestuur
11. Presentatie jaarplan 2012/2013
12. Rondvraag
13. Pauze
14. Informatie over de nieuwe woonwijk Holzenbosch
15. Sluiting

Ten aanzien van punt 10:

  • Aftredend en herkiesbaar is de heer E.F. la Roi.
  • Aftredend en niet herkiesbaar is de heer M.A. Schuit.
  • Voor vervulling van de reeds bestaande vacante bestuursfunctie draagt het bestuur de volgende leden voor: De heer L. Roeloffs en J. van Beek.
  • Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op http://www.plaatselijkbelang.nl/wp-content/uploads/2009/06/STATUTEN_PBV.pdf

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

M.A. Schuit
Secretaris

Uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel

Plaatselijk Belang Voorthuizen organiseert op donderdag 5 januari 2012, in ’t Trefpunt te Voorthuizen, een bijeenkomst met nieuwjaarsborrel.

Aanvang 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur.

Het lijkt ons plezierig en uitermate gezellig om samen nog eens terug te kijken op het jaar 2011 en natuurlijk vooruit te kijken naar wat 2012 ons mogelijk gaat brengen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

U bent van harte uitgenodigd door het bestuur.

Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen

Kennismaking met de nieuwe burgemeester

Op maandagavond 19 december zijn de inwoners van Voorthuizen in de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe burgemeester Asje van Dijk. Dit vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur, in de bovenzaal van Grand Cafe Restaurant De Bunckman, Bunckmanplein 1, Voorthuizen.

Lees hier de Brief gemeente kennismaking met nieuwe burgemeester van de Gemeente Barneveld over de kennismaking tussen de burgemeester en de bewoners in alle kernen.

Contact

Contact

 

Secretariaat

J. (Jan) Overeem

Boshuisweg 7

3881 SW PUTTEN

06-21877585

E-mail:  info@plaatselijkbelang.nl

Nog geen lid?
Wel begaan met uw directe woonomgeving? Meld u aan als lid bij één van onze bestuursleden of contributieophalers! Lidmaatschap kost u slechts € 3,50 per jaar.

Beeindiging lidmaatschap
Dat kan uiteraard, hoewel we dat zeer zouden betreuren. Volgens artikel 6b van de statuten kan dit gebeuren op de volgende wijze:    “door opzegging door het lid, hetgeen met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken slechts kan geschieden tegen het einde van een boekjaar, behoudens anders luidend besluit van het bestuur.”

 
Een e-mail naar het secretariaat is dan voldoende.
 
 
 
Ingeschreven bij de KvK Veluwe en Twente nr: 40120848

Heeft u iets te melden of heeft u plannen die met ons dorp te maken hebben? Laat het ons weten! Wij staan open voor uw mening. Wilt u dit persoonlijk met de bestuursleden bespreken dan kunt u dit melden bij secretaris Jan Overeem. Wij reserveren graag tijd voor u.

Bestuur

Bestuur

Leo Roeloffs, Voorzitter

Jan Overeem, Secretaris

Quintijn Deenekamp, Penningmeester / Ledenadministratie

Dorpsvisiegroep: Groen

Elvia van den Berg, Algemeen Bestuurslid

Steef Vels, Algemeen Bestuurslid

Joke van de Veen, Algemeen Bestuurslid
Dorpsvisiegroep: Groen

Erik Runhaar,  Algemeen Bestuurslid, Internet en social media