Doel van PBV

De laatste tijd wordt er regelmatig in opiniestukken verwezen naar, dan wel verwachtingsvol gekeken naar, de rol van Plaatselijk Belang Voorthuizen (PBV). De schrijvers verwachten dan dat PBV een standpunt inneemt, bij voorkeur in overeenstemming met hun eigen mening over het betreffende onderwerp. Dit is niet de rol die PBV heeft. Wij komen op voor het Algemeen Belang van Voorthuizen.  

Wat verstaan we onder dat Algemeen Belang? Wel, om te beginnen verwijzen we dan naar de Dorpsvisie Voorthuizen (die kan je vinden op onze website of direct via deze link.)

Daarin is vastgelegd, en niet te onderschatten, onderschreven door de gemeenteraad, wat we als Voorthuizenaren belangrijk vinden. De dorpsvisie bestaat uit een Manifest met daarin een aantal waarden die de bewoners belangrijk vinden: we besluiten samen wat er gebeurt in het dorp, we willen kleinschalig blijven, we zijn betrokken, vriendelijk, saamhorig en tolerant, gastvrij, groen, levendig & actief en veilig.

In de Dorpsvisie zijn ook een viertal thema’s onderkend waar de Voorthuizenaren aandacht aan willen besteden de komende jaren. Plaatselijk Belang werkt hiermee samen met bewoners en gemeente:

  • GROEN, wat zich inmiddels heeft vertaald in “de groene slinger” waarmee op zeer korte termijn een start wordt gemaakt. Ook andere groen initiatieven zijn welkom!
  • Als tweede HART VAN VOORTHUIZEN, dat krijgt nu vorm in de centrumvisie zoals deze binnenkort wordt gepresenteerd. Die centrumvisie komt tot stand vanuit de gemeente in goede samenwerking met onder meer de OVV, het wijkplatform Centrum en PBV en daarbij ondersteund door externe professionals. Op deze wijze zoekt en vindt de gemeente de participatie van burgers en belangenbehartigers zoals ze dat in het collegeakkoord hebben beschreven.
  • Over het derde punt ACTIEF en JEUGD heeft al een groep kinderen over nagedacht en eerste tekeningen gemaakt. In het centrumplan is ook aandacht voor jeugd en bewegen. Zodra het weer kan i.v.m. corona gaan we daar met een werkgroep mee aan de slag om samen met de gemeente een aantal zaken voor de jeugd in ons dorp te ontwikkelen en te realiseren.
  • Ten slotte CULTUUR, we gaan het komende jaar meer aandacht aan besteden. Wij denken hierbij aan de kunst en cultuursector, maar ook aan culturele uitwisseling. Dit zal een injectie krijgen als we ons nieuwe dorpshuis De Eng kunnen gaan gebruiken: bij uitstek het platform voor het ontwikkelen van culturele activiteiten.

Daarnaast is uiteraard veiligheid een zaak van algemeen belang en in het algemeen gesteld het voorzieningenniveau. Denk daarbij aan het dorpshuis, de bibliotheek en andere openbare voorzieningen. Als PBV waren we nauw betrokken bij de ontwikkeling van De Eng en op het gerealiseerde mogen we als Voorthuizen erg trots zijn!

Hoe functioneren we als PBV?

We hebben een bestuur met vertegenwoordiging uit de bevolking en waarin we de taken verdelen naar interesse en expertise. We vergaderen 1 x per maand en dan passeren de nodige ontwikkelingen maar ook ingezonden stukken en meningen de revue. Op basis daarvan nemen we, als dat aangewezen lijkt, actie naar bijvoorbeeld wethouders, raadsfracties, ambtenaren of belangenbehartigers. Dan gaat het dus over zaken die ons allemaal aangaan. Denk daarbij aan veiligheid, inrichting van wegen, evenementen en zo meer. Daarbij maken we altijd de afweging of een voorstel of plan – zij het door de gemeente, andere partijen of een of meerdere bewoners – of actie in lijn is met de vastgestelde dorpsvisie.

Wat doen we nog meer?
We geven soms een platform aan onderzoeken/enquêtes die gedaan worden vanuit een lokaal “burgerinitiatief” of op verzoek van de gemeente. We zijn dan “facilitator” maar nemen vaak geen inhoudelijk standpunt in, wel kijken we naar de uitkomsten om te zien wat er leeft onder de Voorthuizenaren. We zien dit faciliteren ook in lijn met de waarden van tolerantie, samen besluiten uit de dorpsvisie.

Zo’n standpunt innemen doen we ook bijvoorbeeld niet bij specifieke lokale woningbouw ontwikkelingen, tenzij dit niet te rijmen valt met de dorpsvisie. Wat we vooral doen is pleiten voor beleid dat goed is voor alle Voorthuizenaren: dus woningbouw zodat zowel de Voorthuizense jongeren als de ouderen passend en betaalbaar kunnen laten wonen. Daarover praten we met raadsfracties en wethouders om op die manier invloed uit te oefenen. Zo kijken we ook aan tegen leegstand: dat is niet goed voor het aanzien van het dorp dus spannen we ons in om partijen die daar iets aan kunnen doen aan te moedigen met plannen te komen.

Als Plaatselijk Belang zijn we een aanspreekpunt voor allerlei partijen. Naast de al genoemde uit bestuur en politiek weten ook andere organisaties ons te vinden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van wandelpaden, fietsroutes en noem maar op. Als dergelijke contacten leiden tot concrete stappen werken we daaraan mee en zoeken we ook leden om daarbij betrokken te worden. Op die manier waren we betrokken bij de totstandkoming van het Griezeveensepad (klompenpaden.nl).

Verbonden met organisaties.

Tenslotte zijn we als PBV ook betrokken bij andere organisaties zoals Visit Voorthuizen, Voorthuizen Straalt, de coöperatie Voorthuizen Duurzaam en zo nog een aantal organisaties waarmee we bestuurlijke contacten hebben dan wel zitting hebben in het bestuur daarvan. Verder werken we goed samen met de Ondernemers Vereniging Voorthuizen (OVV). Zo trekken we als Voorthuizen gezamenlijk op!

Onze Leden.

Wat verwachten we van onze leden? We zien graag dat onze leden de “ogen en oren” zijn en ons attent maken op bijvoorbeeld onveilige situaties of initiatieven die te maken hebben met het algemene belang van het dorp. Een voorbeeld is het ontbreken van het voetpad naar de begraafplaats. Mede door de signalen van onze leden daarover en vervolgens het aankaarten bij de politiek daarvan, leidt dat er dan toe dat er toch een voetpad komt. Gaat dat direct? Nou nee, vaak moet je een lange adem hebben en dan is het zaak om vasthoudend te zijn en de communicatielijnen met alle betrokkenen open te houden.

Neem als voorbeeld de Centrumvisie. Er komt een plan en de uitvoering daarvan zal jaren in beslag nemen. Ook dan is het zaak op te blijven letten en ervoor zorgdragen dat er wel beweging blijft. En dat is nu typisch een rol die past bij een vereniging als Plaatselijk Belang Voorthuizen. We zijn geen uitvoerders maar eerder begeleiders en bewakers. En daarbij hebben we graag de steun en input van onze leden!

Lid worden? Voor € 3,50 per jaar (ja echt, u leest het goed!) bent u lid van Plaatselijk Belang Voorthuizen. Een e-mail naar info@plaatselijkbelang.nl is voldoende. Sluit u aan bij de meer dan 1.800 voordeuren, doe mee en laat uw stem horen!

We doen dit alles op vrijwillige basis met een klein en enthousiast bestuur.

Zie ook de Statuten van de vereniging.